Uvoz dobara – usluge prijevoza (Q&A)

0

Pitanje:   Privredno društvo vrši uslugu prevoza povezanu sa uvozom, npr. iz Mađarske u BiH, gdje su uslovi isporuke franko skladište u BiH. Špediteri troškove prevoza ne uklјučuju u pregled zavisnih unutrašnjih troškova ZUT, jer je faktura dobavlјača iz Mađarske već uvećana za vrijednost prevoza. Da li je dovolјan dokaz za neobračunavanje PDV a za prevoz pri uvozu incoterms oznaka „franko skladište kupca“ na osnovu koje su usluge prevoza uklјučene u vrijednost robe?

Odgovor:  Članom 3. Zakona o PDV-u propisano je da se PDV, u skladu sa odredbama ovog zakona, plaća na promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavlјanja svojih djelatnosti, izvrši na teritoriji Bosne i Hercegovine uz naknadu, kao i na uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu. U skladu sa članom 26. stav (1) tačka 7. Zakona, od plaćanja PDV a se oslobađaju usluge povezane sa uvozom dobara, pod uslovom da je vrijednost takvih usluga uk lјučena u osnovicu, u skladu sa članom 21. stav (2) tačka 2. ovog zakona. Odredbama člana 21. stav (1) Zakona je propisano da je poreska osnovica kod uvoza dobara u Bosnu i Hercegovinu vrijednost tih dobara utvrđena u skladu sa carinskim propisima. Stavom (2) tačka 2. istog člana Zakona je propisano da se u osnovicu iz stava 1. ovog člana uračunavaju svi zavisni troškovi (provizija, troškovi pakovanja, prevoza i osiguranja) koji nastanu nakon uvoza dobara do prvog odredišta u Bosni i Hercegovini. Prvim odredištem, u smislu stava 2. tačke 2. ovog člana, smatra se mjesto koje je navedeno u otpremnici ili drugom dokumentu na osnovu kojeg se dobra uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Ako je faktura dobavlјača iz inostranstva pretho dno uvećana za troškove prevoza iz inostranstva, ne podliježe obračunu i plaćanju PDV a. Ukoliko tro škovi prevoza nisu uklјučeni u ZUT, a na otpremnici nav deno franko skladište kupca, može se koristiti kao dokaz da su troškovi prevoza uklјučeni u osnovicu.

IZVOR: ZIPS 1277-1278; 2014.godina

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply