UPRAVLJANJE GOTOVIM NOVCEM

0

Nova pravila poslovanja sa gotovim novcem su inaugurirana Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem i izmjenama i dopunama Uredbe. Ovom uredbom određuju se uslovi i način plaćanja između učesnika u platnom prometu u gotovom novcu u konvertibilnim markama, a obuhvata plaćanja u gotovom novcu, uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog novca sa računa učesnika kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova platnog prometa, kao i uslove držanja gotovog novca u blagajni, te uslove i način uplate dnevnog pazara na račun kod ovlaštene organizacije, odnosno banke.

Učesnici u platnom prometu su poslovni subjekti i fizička lica koji su definisani Zakonom o unutrašnjem platnom prometu. Odredbe ove uredbe primjenjuju se i na poslovne jedinice stranog pravnog lica koje su registrovane i obavljaju poslovnu djelatnost u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Poslovni subjekti su dužni da za potrebe plaćanja otvore račune u ovlaštenim organizacijama i sva sredstva vode na tim računima, kao i vrše novčana plaćanja preko računa, osim plaćanja za namjene koja se mogu vršiti u gotovom novcu.

 1.1. Namjene za koje je dozvoljeno plaćanje gotovinom

U obavljanju djelatnosti poslovni subjekti mogu plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate sa svog računa za slijedeće namjene:

a) isplate penzija, primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite i civilnih žrtava rata i druga davanja fizičkim licima iz oblasti socijalne i dječije zaštite

b) isplate akontacije putnih troškova i dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu,

c)isplate naknada i drugih primanja koja se ne smatraju dohotkom i ne podliježu oporezivanju u skladu sa članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, 

d) otkup poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, ljekovitog bilja, industrijskih i drugih sekundarnih sirovina od fizičkog lica,

e) isplatu štete fizičkom licu po osnovu osiguranja imovine i lica, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 300 KM,

f) plaćanje takse konzularnim i diplomatskim predstavništvima,

g) plaćanje dobara i usluga prema drugom poslovnom subjektu, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 200 KM,

h) otkup efektivnog stranog novca i čekova za poslovne subjekte ovlaštene za obavljanje mjenjačkih poslova,

i) isplatu sredstava fizičkim licima po odobrenim mikrokreditima

j) isplatu dobitaka fizičkim licima, ostvarenih učešćem u igrama na sreću koje se priređuju u  skladu sa propisima koji regulišu igre na sreću i na osnovu odobrenja Federalnog  ministarstva finansija,

k) povrat poreza na dodatu vrijednost u gotovini u skladu sa propisima o uslovima i načinu povrata poreza na dodatu vrijednost stranim državljanima.

Isplate penzija, primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite i civilnih žrtava rata i druga davanja fizičkim licima iz oblasti socijalne i dječije zaštite, se odnose na institucije u čijoj su nadležnosti navedene isplate.

Isplate akontacije putnih troškova i dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu se odnose na sve poslovne subjekte koji imaju pravo na ovu vrstu isplate svojim zaposlenicima. Iznos gotovinskih isplata po osnovu dnevnica je reguliran propisima o visini dnevnice unutar BiH  (25 KM) i visini dnevnice za ino putovanja (čija visina ovisi od zemlje u koju se putuje). Ostali troškovi službenog puta (troškovi smještaja, troškovi  goriva, avio karte, računi za autoput, vinjete i slično) se isplaćuju u iznosu koji su navedeni na računima. Ograničenje postoji za smještaj u hotelima, u skladu sa propisima o porezu na dohodak i porezno priznatim rashodima po ovom osnovu (smještaj u de lux hotelima nije porezno priznat trošak smještaja).

U gotovom novcu se mogu isplaćivati naknade i druga primanja koja se ne smatraju dohotkom i ne podliježu oporezivanju u skladu sa članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak,a to su:

1)  Naknade troškova službenog putovanja:

a)  dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu,

b) troškovi prevoza na službenom putovanju u visini stvarnih troškova,

c) troškovi noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih troškova u hotelu,

d) naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (u visini 20% cijene 1l   utrošenog goriva po pređenom kilometru).

2) Naknade ostalih troškova zaposlenicima i to:

a)  naknada troškova prevoza na posao i sa posla,

b)  naknada za ishranu u toku rada (topli obrok)

c) naknada za smještaj rukovodećih državnih službenika

d) naknada za smještaj rukovodilaca federalnog organa izvršne vlasti,

e) naknada za rad na terenu (terenski dodatak),

f)  regres za godišnji odmor ,

g)  otpremnina prilikom odlaska u penziju,

h)  naknade troškova liječenja teško oboljelih zaposlenika u visini stvarnih troškova prema

dokumentaciji,

i)  naknada troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenika ili članova njegove uže porodice, u visini stvarnih troškova sahrane, a najviše do iznosa tri prosječne neto plaće zaposlenika za prethodna tri mjeseca,

j)  jubilarne nagrade za navršeni određeni broj godina neprekidnog radnog staža

zaposlenika kod istog poslodavca

3)  Novčane pomoći zaposlenicima u slučaju:

a) teške invalidnosti zaposlenika (najmanje 60% invaliditeta),

b) teške bolesti zaposlenika ili članova njegove uže porodice i

c) hirurških intervencija na zaposleniku izvršenih iz zdravstvenih razloga i po preporuci ljekara.

Otkup poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, ljekovitog bilja, industrijskih i drugih sekundarnih sirovina od fizičkog lica, je dozvoljen da se plaća u gotovom novcu. Ovdje se radi o gotovinskim plaćanjima prema fizičkim licima, koja povremeno prodaju proizvedene i sakupljene poljoprivredne proizvode, šumske plodove, ljekovito bilje, kao i fizičkih lica koja se bave sakupljanjem i prodajom industrijskih i drugih sekundarnih sirovina. Ovdje se radi o  neregistriranim fizičkim licima, koja povremeno, u manjim količinama vrše prodaju navedenih proizvoda i sekundarnih sirovina (ukoliko bi ta fizička lica radila to kontinuitetu i u većim količinama onda imaju obavezu da registriraju tu djelatnost). Ako bi se radilo o otkupu od registriranih individualnih poljoprivrednih proizvođača, te drugih fizičkih lica koja imaju registriranu djelatnost, tada bi postojalo ograničenje nabavke tih prozvoda odnosno plaćanja u gotovom novcu (200 KM  po jednoj nabavci odnosno računu).

Isplatu štete fizičkom licu po osnovu osiguranja imovine i lica, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 300 KM. Ova vrsta isplata i ograničenje se uglavnom odnosi na osiguravajuća društava i isplate fizičkim po osnovu osiguranja imovine i lica.

Plaćanje dobara i usluga prema drugom poslovnom subjektu, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 200 KM.Ovo ograničenje u gotovinskom plaćanju se odnosi na nabavke proizvoda i usluga za krajnju potrošnju, gdje pojedinačni račun ne smije prelaziti u bruto iznosu (sa uračunatim PDV-om 200 KM).

Otkup efektivnog stranog novca i čekova za poslovne subjekte ovlaštene za obavljanje mjenjačkih poslova. Isplate u gotovu po osnovu otkupa efektivnog stranog novca i čekova su prisutne kod mjenjačnica i banaka, i u tim isplatama nema ograničenja.

Isplata sredstava fizičkim licima po odobrenim mikrokreditima u gotovom novcu se odnose na komercijalne banke. Naime, mikrokreditne organizacije koje se bave mikrokreditiranjem, ne mogu isplatiti fizičkim licima odobreni kredit u gotovom novcu (u skladu sa odlukom FBA-Federalne bankarske agencije), već tu isplatu odobrenih mikrokredita fizičkim licima vrše preko banaka.

Isplatu dobitaka fizičkim licima, ostvarenih učešćem u igrama na sreću koje se priređuju u skladu sa propisima koji regulišu igre na sreću i na osnovu odobrenja Federalnog  ministarstva finansija.

Povrat poreza na dodatu vrijednost u gotovini u skladu sa propisima o uslovima i načinu povrata poreza na dodatu vrijednost stranim državljanima. Dakle, ovdje se radi o povratu već naplaćenog PDV-a po računima za kupljenu robu izdatim stranim državljanima.

Preuzeto: Ismet Kalić, Finconsult; poslovnikonsultant.ba

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply