Poslovanje pravnih lica – ugostitelja

0

Za razliku od fizičkih lica pravna lica mogu obavljati djelatnost u dva ili više ugostiteljskih objekata na teritoriji BiH. Nemaju obavezu vođenja nekih posebnih knjiga osim onih koje su propisane za sva pravna lica Zakonom o računovodstvu.

Obavezni su posjedovati knjigu žalbi, knjigu gostiju i knjigu stranaca ako pružaju ugostiteljske usluge smještaja.

S aspekta računovodstva potrebno je definisati različit računovodstveni tretman kupljenih dobara -robe (piće i sl.) i dobara koja su proizvedena u vlastitoj režiji.

Nabavka sirovina i materijala koji se koriste za proizvodnju gotovih proizvoda evidentira se na grupi konta 10- Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar. Zaduženje se vrši po NABAVNOJ VRIJEDNOSTI.  Prema MRS 2 trošak zaliha uključuje sve troškove nabavke, troškove konverzacije i druge troškove nastali dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje. Trošak zaliha se određuje primjenom FIFO metode ili primjenom metode ponderisanog prosječnog troška. Razduženje se vrši svakodnevno direktnim terećenjem konta na klasi 5 Utrošene sirovine i materijali. Razduženje se vrši po osnovu normativa koje je dužan posjedovati svaki ugostitelj. Potrebno je također definisati i dopuštene normative na ime kala, rastura, kvara i  loma koji se dešavaju u toku pripreme hrane.

Primjer (preuzet iz Revicon-a: Imamo dogovorenu grupu od 27 gostiju koji su odabrali teleći odrezak z a jelo. Svaki gost dobija 120 grama gotovog telećeg odreska. Koliko mesa nabaviti ako znamo da je gubitak pri obradi 8%, a pri dinstanju 34%

27*120 gr= 3240 gr  = 3,24 kg.  (66%)

Sirovo meso prije pripreme
3,24*100/66 = 4,909 kg (92%)

4,909*100/92 = 5,236 kg je količina potrebnog sirovog mesa. U normativ bi trebalo upisati 120 gr porcija mesa  zahtjeva 197 gr sirovog mesa.

Proizvodnja gotovih jela, napitaka i slično se evidentira na kontima Proizvodnje u toku koja služe kao prelazni konto.  Prilikom nabavke sirovina potrebno je napraviti kalkulaciju nabavne vrijednosti.

Svakodnevno po završenoj proizvodnji vrši se prenos gotovih proizvoda na konta grupe 12- Gotovi proizvodi. Vrednovanje gotovih proizvoda se može vršiti ili po nabavnoj cijeni ili po prodajnoj cijeni.

Evidentiranje nabavke hrane, pića, napitaka koji se prodaju u nepromijenjenom stanju vrši se zaduženjem konta grupe 13 – Roba.

Knjiženje zaduženja:

1010 Sirovine i materijal 2700 PDV u primljenim fakturama / Dobavljači

Knjiženje razduženja se vrši po normativu: 

5110 Utrošene sirovine i materijal / 1010 Sirovine i materijal

Zaduženje proizvodnje u toku i gotovih proizvoda

1100 Proizvodnja u toku / 5950 Povećanje vrijednosti zaliha učinaka

1210 Proizvodi u ugostiteljskom objektu / 1220 Ugostiteljska marža; 1230 Ugostiteljski PDV; 1100 Proizvodnja u toku

5960 Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka / 59501 Povećanje vrijednosti zaliha učinaka

Naplata 

2050 Glavna blagajna D / 4730 Obaveze za PDV; 6110 Prihod od prodaje učinaka

5961 Smanjenje vrijednosti učinaka; 1220 Ugostiteljska marža; 1230 Ukalkulisani PDV ; 1210 Proizvodi u ugostiteljskom objektu

NABAVKA PIĆA

Zaduženje se vrši u okviru grupa konta 13- Roba. Ukoliko se nabavljaju veće količine može se evidentirati na skladištu po nabavnoj vrijednosti. Potrebno je praviti kalkulaciju koja nije propisana zakonski ali se obično pravi kalkulacija prodajnih cijena.

Knjiženje:

1330 Roba 2700 Ulazni PDV / 4320 Dobavljači 1370 Marža 1380 PDV

PRODAJA ROBE

Ako se prodaje roba u vidu slatkiša, cigareta, časopisa i slično onda je potrebno voditi i trgovačku knjigu na malo i obavezno praviti maloprodajne kalkulacije.

Priprema:  A.P.

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply