Troškovi službenog putovanja

0

Nova Uredba o naknadama troškova za službena putovanja je objavljena u “Službenim novinama FBiH”, broj 44/16 od 08.06.2016. godine. Stupila je na snagu od 16.6.2016. godine
Nova Uredba o naknadama troškova za službena putovanja u cjelosti je zamijenila i stavila van snage dotadašnju Uredbu koja je, na sličan način regulisala službena putovanja i troškove koji nastanu na istima.
Najčešće pitanje nakon stupanja “nove” Uredbe jeste „DA LI SE ONA ODNOSI I NA PRIVREDU?“ Odgovor je DA. “Stara” Uredba se također odnosila na privredu, jer nema propisa koji je ovu problematiku regulisao za privredu.
Drugi razlog je što se i drugi propisi (npr. Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak) pozivaju na ovu Uredbu.

Šta reguliše Uredba?
– Pojam službenog putovanja
– Vrste naknada za službena putovanja
– Dnevnice kao naknade za obavljeni službeni put
– Naknadu za smještaj (noćenje)
– Naknadu za troškove prevoza
– Ostale naknade
– Obrasce Naloga za službeni put

Šta je službeno putovanje?
• Službeno putovanje je definisano kao putovanje na području BiH i inostranstva, na koje se zaposlenik upućuje da izvrši određeni zadatak/posao.
• Uslov je da je mjesto u koje se putuje udaljeno najmanje 30 km od mjesta sjedišta poslodavca.
• Ograničenje od 30 km se odnosi samo na službeno putovanje unutar BiH.
• Putovanje u inostranstvo podrazumijeva putovanje u mjesto na teritoriji van Bosne i Hercegovine.
Naknade za službena putovanja
• Naknade za službena putovanja obuhvataju:
• naknadu za smještaj,
• ishranu,
• prevoz i
• druge troškove predviđene Uredbom.

Naknade za službeni put U INOSTRANSTVO mogu se obračunati i isplatiti SAMO U SLUČAJU da se priloži najmanje jedan dokaz da je službeno putovanje u stvarnosti obavljeno (račun za hotel, račun ili kartu za prevoz, ovjerenu potvrdu o prisustvovanju ili neki drugi dokument sa kojim bi se sa sigurnošću moglo utvrditi da je službeno putovanje u stvarnosti obavljeno).

Dnevnica
• U BiH: 25 KM
• U inostranstvu: po zemljama, u skladu sa Prilogom koji je dat u Uredbi.

 OBRAČUN DNEVNICE:
– 1 dnevnica za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju
– 1 dnevnica za službeno putovanje (ili dio putovanja) duže od 12 sati
– ½ dnevnice za službeno putovanje (ili dio putovanja) od 8 do 12 sati
– Ukoliko je na službenom putovanju osigurana besplatna ishrana pripadajuća dnevnice se umanjuje za 30%.

Osigurana besplatna ishrana podrazumijeva 3 obroka dnevno. U izvještaju o obavljenom službenom putovanju mora se navesti da li je i u kojoj mjeri je bila osigurana ishrana, ukoliko se sa priloženih računa isto ne može sa sigurnošću utvrditi. Dnevnice i naknada za topli obrok međusobno se isključuju.

Dnevnice za službena putovanja:
• u inostranstvu i
• dnevnice za službena putovanja na području BiH
OBRAČUNAVAJU SE OD VREMENA POLASKA na službeno putovanje DO VREMENA POVRATKA sa službenog putovanja, primjenjujući visinu dnevnice propisanu za državu u koju se ide na službeni put.
U slučaju da se na službeno putuje U DVIJE ILI VIŠE država, zbir dnevnica za svaku državu utvrđuje se PROPORCIJALNO UČEŠĆU TRAJANJA SLUŽBENOG PUTA U TOJ DRŽAVI SA UKUPNIM trajanjem službenog putovanja.

U Izvještaju s obavljenog službenog puta TREBA evidentirati trajanje službenog putovanja ZA SVAKU DRŽAVU u koju se putuje, gdje se kao VRIJEME POLASKA na službeno putovanje za drugu i svaku narednu državu uzima vrijeme kada je započeto putovanje iz države gdje je prethodno završen dio službenog putovanja.

Primjer:
• Zaposlenik je krenuo na službeno putovanje u ponedeljak u 8:00 h, a vratio se u četvrtak u 20:00 h
• Službeno je boravio u dvije zemlje, od čega dva dana (ponedeljak i utorak) u Austriji, a u Švicarsku je krenuo u srijedu navečer u 19:00 h.
• Službeno putovanje je trajalo ukupno 84 sata, od čega je zaposlenik u Austriji proveo 59 sati, a u Švicarskoj 25 sati
• Broj dnevnica na koje zaposlenik ima pravo: 84/24 = 3×24 + 12 sati
• Dakle, zaposlenik ima pravo na 4 ino dnevnice
Obračun dnevnica:
• Učešće služb. putovanja u Austriji u ukupnom trajanju sl. putovanja:
• 59/84 = 0,7024 = 70,24% x 4 = 2,81 x 120 KM = 337,20 KM
• Učešće služb. putovanja u Švicarskoj u ukupnom trajanju sl. putovanja:
• 25/84 = 0,2976 = 29,76% x 4 = 1,19 x 150 KM = 178,50 KM
• UKUPNO INO DNEVNICA: 337,20 KM + 178,50 KM = 515,70 KM

Naknada za smještaj (noćenje)
Naknada za noćenje obračunava se u visini priloženog plaćenog hotelskog računa i to najviše do iznosa odobrenog nalogom za službeno putovanje. Ako u mjestu službenog putovanja nema hotelskog smještaja ili ako se on ne koristi, pripadajuća dnevnica se UVEĆAVA ZA 70%.I TO SAMO U SLUČAJU da je prebivalište ili boravište udaljeno VIŠE od 30 km od mjesta u koje je upućen na službeni put.
Naknada za troškove prevoza
• Obračunava se u visini stvarno plaćene karte (prije bilo putničke tarife) uz priloženi račun za prevoz sredstvom one vrste i razreda odobrenom u putnom nalogu. Ako se za potrebe službenog putovanja koristi putnički automobil u ličnom vlasništvu, naknada se obračunava u visini 15% CIJENE LITRE BENZINA BMB 95 NA TERITORIJI BiH, po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji.
Upotreba vlastitog automobila
• Naknada za upotrebu osobnog automobila (u visini 15% cijene lit. benzina BMB 95 po pređenom km na odobr. relaciji) “predstavlja naknadu troškova za gorivo i amortizaciju automobila”, pri čemu ova naknada “ne isključuje” troškove nastale po osnovu plaćene cestarine, putarine, mostarine, naknade za korištenje tunela, parkinga i drugih troškova nastalih u vezi sa prijevozom na službenom putovanju.

ZAKLJUČAK:
• Iz ovakve formulacije proizlazi da osoba koja na službenom putovanju koristi osobni automobil, pored prava na naknadu u visini 15% cijene lit. benzina BMB 95 po pređenom km na odobrenoj relaciji (koja “pokriva” troškove goriva i amortizaciju automobila), ima i pravo na dodatnu naknadu za pokriće drugih troškova koji su nastali u vezi sa prevozom osobnim vozilom na službenom putovanju (cestarine, putarine, mostarine, tunelarine, parking i dr.), naravno uz predočenje dokumentacije o tome.
Kod obračuna naknade po osnovu upotrebe putničkog vozila u osobnom vlasništvu uzima se najkraća udaljenost koja se mora preći prevoznim sredstvom, a koja se može utvrditi (izmjeriti) na geografskoj karti namijenjenoj vozačima i ona je mjerodavna prilikom određivanja stvarne udaljenosti službenog putovanja.
Ovako utvrđena najkraća udaljenost je relevantna i za određivanje: pojma službenog putovanja u zemlji (u smislu da se službeno putuje u mjesto udaljeno najmanje 30 km od mjesta rada) i prava na uvećanje dnevnice za 70%, ako u mjestu službenog putovanja nema hotelskog smještaja ili ako se on ne koristi, ali samo ako zaposlenik nema mjesto prebivališta ili boravišta koje je udaljeno manje od 30 km od mjesta u koje je upućen na službeni put.

Ostale vrste naknada
Pod ostalim naknadama za izdatke koji nastanu u vezi sa službenim putovanjem u inostranstvo i na području Bosne i Hercegovine podrazumijevaju se izdaci koji nastanu u svrhu obavljanja službenog putovanja. Ovi izdaci se obračunavaju se prema priloženom računu.
Nalog za službeno putovanje
Svako službeno putovanje u BiH i inostranstvu vrši se na osnovu naloga za službeno putovanje.

Nalog za službeno putovanje obavezno sadrži:
 broj putnog naloga
 datum izdavanja
 pravni osnov
 ime i prezime zaposlenika se upućuje na službeno putovanje
 pozicija
 mjesto u koje se putuje, svrha i vrijeme trajanja putovanja
 visinu odobrenih troškova za noćenje
 podatke o prevoznom sredstvu kojim se putuje
 potpis ovlaštenog lica i pečat

Novom Uredbom je propisana obavezna forma obrasca putnog naloga.
• Na osnovu naloga za službeno putovanje može se isplatiti AKONTACIJA u visini procijenjenih troškova za predviđeno službeno putovanje i to isključivo U NACIONALNOJ VALUTI BIH.

Pravdanje putnog naloga
• Rok za pravdanje troškova službenog putovanja je pet radnih dana od dana kada je službeno putovanje završeno
• Prilikom pravdanja troškova mora se podnijeti:
• Izvještaj sa obavljenog službenog puta,
• Putni nalog,
• Dokaze o iznosima koji su plaćeni za sve troškove koji se pravdaju.
• Nalog za službeno putovanje ne može se izdati ukoliko ranije obavljeno službeno putovanje nije opravdano u roku od 5 dana, odnosno ne može mu se izdati novi nalog.
Ukoliko nije opravdan putni nalog dužno je vratiti akontaciju u cijelosti.

Izvještaj sa obavljenog službenog putovanja obavezno sadrži:
– ime i prezime ,
– poziciju,
– broj i datum putnog naloga kojim je odobreno službeno putovanje,
– datum i vrijeme polaska na službeni put,
– datum i vrijeme povratka sa službenog putovanja,
– datum i vrijeme početka službenog zadatka (posla) kojeg je obavio za svaku državu u koju je upućen, kao i datum i vrijeme završetka službenog zadatka (posla) kojeg je obavio za svaku državu u koju je upućen,
– kratak opis zadataka (posla) koji je obavio na službenom putu,
– izjavu da li je bila osigurana ishrana na službenom putu (tri obroka),
– specifikaciju nastalih troškova koja sadrži: naziv, vrstu i iznos troškova nastalih u svrhu sl. putovanja za koje se prilažu računi.

Obračun troškova službenog putovanja vrši se na osnovu odobrenog Izvještaja sa obavljenog službenog putovanja, te mora biti izvršen prema odredbama ove uredbe i u skladu sa izdatim putnim nalogom, na obrascu iz Uredbe (obrazac Obračun troškova službenog putovanja).

Ako se pismeni dokaz o izvršenoj konverziji nacionalne valute ne priloži uz obračun putnih troškova, kod obračuna troškova primjenjuje se važeći srednji kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan polaska na službeno putovanje.

Porezni tretman naknada za troškove službenog putovanja

• Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak (član 14. stav 1. tačka 1) podtačka a)
• a) naknade troškova službenog putovanja obuhvataju: naknadu za smještaj, ishranu, prevozne i druge troškove utvrđene Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 44/16).
• Ove naknade se smatraju neoporezivim prihodom poreznog obveznika ako su isplaćene fizičkom licu koje kod isplatioca ima status zaposlenika i ako su utvrđene po kriterijima i isplaćene pod uslovima, na način i najviše do iznosa propisanih u skladu sa Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja.

Prema članu 10. stav (2) tačka 1) Zakona o porezu na dohodak, neoporezivi iznos naknade troškova službenog putovanja, utvrđen Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja za budžetske korisnike, VAŽI I ZA DRUGE POREZNE OBVEZNIKE.
Maksimalni troškovi koji nemaju karakter prihoda od nesamostalne djelatnosti tj. koji su neoporezivi
• Ako se troškovi službenog putovanja iz ove tačke isplate zaposleniku u iznosima većim od propisanih, smatrat će se, shodno članu 10. stav (2) Zakona o porezu na dohodak, oporezivim prihodom primaoca naknade po osnovu nesamostalne djelatnosti.
• Ako se navedeni troškovi službenog putovanja isplate fizičkom licu koje kod isplatioca naknade nema status zaposlenika, smatrat će se prihodima primaoca naknade po osnovu drugih samostalnih djelatnosti odnosno naknadom isplaćenom po osnovu ugovora o djelu ili autorskim honorarom.
• Zaposlenicima, u smislu primjene navedene Uredbe se ne smatraju članovi nadzornog odbora, odbora za reviziju, upravnog odbora i drugih tijela društva izuzev ako se u tim tijelima ne nalaze zaposlenici društva.
Sva pravila u vezi vrste i visine naknada za službena putovanja, kao i postupak ostvarivanja tih naknada koja su propisana novom Uredbom (putni nalog, pravdanje putnih troškova i dr.), važe za SVE porezne obveznike (dakle i za privatni sektor) prilikom utvrđivanja prava na neoporezive naknade troškova službenih putovanja.

Prilagođeno prema: REC prezentacija, Mirna Pajević, 2016.

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply