STJECANJE NEMATERIJALNE IMOVINE POSLOVNIM SPAJANJEM I DONACIJOM

0

Osim zasebnog stjecanja, nematerijalna imovina semože stjecati i pri poslovnim spajanjima. Stjecanje nematerijalne imovine pri poslovnom spajanju stečenog subjekta može se utvrditi samo:

  • ako je vrijednost te imovine moguće odvojiti od goodwilla i
  • ako se fer vrijednost tog sredstva može pouzdano utvrditi.

Pri poslovnim spajanjima nematerijalna imovina može biti neodvojiva od pripadajuće materijalne imovine. Tako primjerice MRS 38 navodi slučajeve da je izdavački naslov časopisa nemoguće prodati bez pripadajuće baze pretplatnika. To znači da se u slučaju stjecanja subjekta koji izdaje časopis izda- vački naslov toga časopisa promatra zajedno s njegovim pretplatnicima te da će se i fer vrijednost određivati zajedno. Također se navodi da se primjerice poznati znak izvorske vode ne može prodati bez pripadajućeg izvora jer je to praktički neodvojivo.

U takvim okolnostima priznaje se fer vrijednost imovine nematerijalne i materijalne zajedno, ali je bitno odvajanje od goodwilla.

Slično se događa i u slučaju poslovnih spajanja pri kojima se stječe tzv. “brand” ili “brand ime”, koje se često koristi kao sinonim za zaštitne znakove, a u svojoj biti obuhvaća mnogo više odnosno cijelu skupinu komplementarne imovine kao što je:

  • zaštitni znak (uslužni znak)
  • zaštitno ime
  • formule
  • recepti i
  • tehnološka stručnost.

U takvim slučajevima stjecatelj može priznati vrijednost stečene nematerijalne i materijalne imovine zajedno samo ako ne može odrediti fer vrijednost pojedine od navedenih vrsta imovine. No, ako se pojedina fer vrijednost komplementarne imovine može pouzdano odrediti, stjecatelj takvu imovinu priznaje posebno – pojedinačno.

Pri određivanju fer vrijednosti najprikladnija je cijena s aktivnoga tržišta toga oblika nematerijalne imovine kao što je tekuća ponuđena cijena tj. cijena za koju se ta imovina može prodati u trenutku određivanja vrijednosti. Ako takva cijena nije raspoloživa na tržištu, tada se fer vrijednost može odrediti i cijenom posljednje slične transakcije ako između dana te transakcije i dana određivanja fer vrijednosti nije bilo bitnijih promjena ekonomskih okolnosti. U slučaju kada aktivno tržište ne postoji, fer vrijednost nematerijalne imovine se može utvrđivati i razmatranjem posljednjih transakcija za sličnu imovinu.

MRS 38 predviđa i mogućnost procjena nematerijalne imovine određenim modelima kao što je prihod ili tržišni udio ili profit od poslovanja kada se npr. licenca daje na korištenje drugima. Jednako tako mogu se koristiti i diskontne procjene budućih neto novčanih priljeva od te imovine.

U slučaju kada se poslovnim spajanjem steknu izdatci za istraživanje valja voditi računa o tome da se ti izdatci ne mogu iskazivati kao imovina.

No, izdatci za razvoj u određenim okolnostim  mogu se priznati kao oblik nematerijalne imovine.

STJECANJE NEMATERIJALNE IMOVINE UZ DRŽAVNU POTPORU

Nematerijalna imovina može se nabaviti uz potporu države ili jedinica lokalne uprave bilo da država odobrava takvo stjecanje bez naknade (državne koncesije na zemljištu ili radijske i TV frekvencije ili drugi oblici pristupa ograničenim izvorima) ili uz naknadu koja je bitno manja od tržišne.

U takvim okolnostima valja postupati prema MRS-u 20 tj. prikazati državne potpore kao:

  • odgođeni prihod ili
  • odbitnu stavku od nematerijalne imovine.

U slučaju kada se imovina priznaje kao odgođeni prihod, u prihod razdoblja se iskazuje odgovarajući iznos na sistematskoj osnovi tokom vijeka upotrebe te imovine. Obično se takvi prihodi povezuju s troškom amortizacije nematerijalne imovine kako bi se sučelili prihodi i rashodi u istom razdoblju.

Ako se državna potpora prikaže kao smanjenje vrijednosti nematerijalne imovine, tada se državna potpora, praktički, odražava u dobitku kao smanjenje troška amortizacije.

Primjer 1. Državna potpora za nabavu licence

Trgovačko društvo kupilo je licencu za proizvodni postupak koji omogućuje smanjenje emisije CO u okoliš na rok od 5 godina. Prema ugovoru i primljenom računu licenca je plaćena domaćem dobavljaču u svoti od 10.000 KM, a državna potpora doznačena u svoti od 6.000,00 KM. Amortizacija licence utvrđena je po stopi od 20% godišnje.

Društvo može birati jedan od opisanih postupaka u iskazivanju poslovnih promjena u financijskim iz- vješćima i poslovnim knjigama, koji su prikazani u knjiženju u nastavku.

Knjiženje:

  1.  Kao odgođeni prihod

Ulaganje u licence D / Dobavljači usluga P 10.000,00

Transakcijski račun D/ Odgođeni prihod P 6.000,00

Amortizacija licence D/Ispravka vrijednosti P 2.000,00

Odgođeni prihod D/ Prihodi od donacija P 400,00

              2. Smanjenje vrijednosti imovine

Ulaganje u licence D/ Dobavljači P  10.000,00

Transakcijski račun D/ Ulaganje u licencu 6.000,00

Amortizacija D/Ispravka vrijednosti P 800,00

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply