Q & A: Ispravka PDV fakture

0

 

PITANJE: Da li se ispravka greške na fakturi u kojoj nije bio korektan obračun radova treba izvršiti knjižnim odobrenjem ili je korektnije da se u tom slučaju izvrši storno ranije fakture, te napravi korektan obračun i ispostavi nova faktura?

ODGOVOR: Prema članu 55. stav 6. Zakona o PDV-u, knjižno obavještenje izdaje se u slučajevima kada:
1. se roba vraća nakon ispostavljanja fakture;
2. dobavljač dobara, odnosno davalac usluga nakon ispostavlja nja fakture odobri sniženje cijene ili popust i
3. dobavljač dobara, odnosno davalac usluga primi dodatnu uplatu za isporučena dobra, odnosno izvršene usluge nakon ispostavljanja fakture.

U slučaju iz upita se ne radi o korekcijama u prethodno navedenom smislu, već o pogrešno navedenom
obračunu radova na fakturi, pa smatramo da je ispravnije da ispravku izvršite stornom prethodno
izdate fakture i izdavanjem nove, sa svim ispravnim elementima na njoj.

 

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply