PRESTANAK RADA OBRTNIKA

0

Obrt može prestati sa radom: odjavom i po sili zakona.

ODJAVA OBRTA

 • Vrši se pisanim putem prije prestanka rada. Kada se dobije rješenje nadležnog organa obrt prestaje sa radom, a kada rješenje postane pravosnažno briše se iz obrtnog registra. Datum prestanka rada je datum odjave.

SILA ZAKONA

 • Ako obrtnik ne obavlja dopunsku ili dodatnu djelatnost u skladu sa Zakonom
 • Smrću, odnosno gubitkom poslovne sposobnosti obrtnika, ako se ne nastavi obavljanje obrta od strane nasljednika
 • Kupoprodajom obrta, ako kupac ne nastavi vođenje obrta pod propisanim uslovima
 • Ako obrtnik ne počne obavljati djelatnost u roku od 30 dana upisa u obrtni registar
 • Ako je obrtniku izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti
 • Ako zaustavi obavljanje obrta duže od sedam dana, a nije dobio saglasnost za privremenu obustavu obrta
 • Ako ne počne obavljati djelatnost u roku od 30 dana po isteku roka privremen obustave obrta
 • Ako nije zaposlio uposlenika u slučaju kazne zatvora duže od 6 mjeseci
 • Ako ne ispunjava opšte uslove, uslov u pogeldu stručne spreme, uslove kada obrt obavlja u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija, uslove obavljanja obrta kao dopunskog i dodatnog zanimanja i uslove koji su propisani kad obrt obavlja strani državljanin
 • Ako obrtnik izgubi državljanstvo ili ako strancu prestane važiti radna dozvola
 • Ako lice čija djelatnost spada u srodne djelatnosti ne uskladi svoje poslovanje sa Zakonom u roku od 12 mjeseci od dana njegovog donošenja
 • Ako nadležni organ utvrdi da je izdata obrtnica na osnovu lažnih isprava
 • Promjenom prebivališta ako je kao sjedište obrta utvrđeno prebivalište obrtnika.

Privremeno obustavljanje obrta je moguće u trajanju do jedne godine. U slučaju bolesti, nastupanja više sile i porodiljskog moguće je obustaviti obrt na duži period. Za vrijeme dok traje prekid obavljanja obrta, obrtnik je dužan predati obrtnicu nadležnom organu. O ponovnom početku rada dužan je obavjestiti nadležni organ najkasnije u roku od sedam dana po isteku vremena privremen obustave.

PREREGISTRACIJA SAMOSTALNE RADNJE U PRIVREDNO DRUŠTVO nije moguća.  Potrebno je prvo likvidirati samostalnu radnju a onda registrovati privredno društvo.

Prilikom likvidacije se moraju zaključiti poslovne knjige. Poreznoj upravi predaju samo specifikaciju za utvrđivanje dohotka samostalne djelatnosti (SPR 1053), a godišnju prijavu poreza na dohodak podnose u propisanom roku ( do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu).

Što se tiče stalnih sredstava oni se mogu unijeti kao kapital u privrednom društvu. Zalihe se moraju priznati po tržišnoj vrijednosti zaliha. Tržišna vrijednost je iznos koji bi samostalni nepovezani kupac platio samostalnom nepoaznom prodavcu u isto vrijeme i na istom mjestu za ista ili slična dobra i usluge pod usloima fer konkurencije.

POSTUPAK ZATVARANJA OBRTA:

 1. Podnošenje zahtjeva za zatvaranje radnje kod opštinskog organa
 2. Podnošenje Prijave poreza na dohodak Poreznoj upravi (od početka godine do dana podnošenja zahtjeva)
 3. Podnošenje Poreznoj upravi Zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama
 4. Izdavanje rješenje o zatvaranju od nadležnog opštinskog organa.

Ako je PDV obveznik onda se podrazumijeva i prijava UIO, plaćanje obaveza za PDV i brisanje iz registra obveznika indirektnih poreza. Obveznik PDV-a je dužan obračunati i platiti PDV na sve nabavke koje je izvršio do dana obavještavanja UIO o prestanku obavljanja djelatnosti i izvršiti popis dobara na zalihama. Na obračunata dobra potrebno je obračunati PDV kao da se radi o kupovini dobara za vlastite potrebe. Osnovica za obračun PDV-a je nabavna cijena tih dobara u momentu prometa.

ZATVARANJE POSLOVNIH KNJIGA

Poslovne knjige se vode po principu blagajne. U slučaju prestanka obrta obveznik je dužan utvrditi dohodak na način da:

Poslovne prihode čine:

 • Tržišna vrijednost dugotrajne imovine u trenutku likvidacije djelatnosti
 • Tržišna vrijednost zaliha proizvoda, reprodukcijskog materijala
 • Nenaplaćena potraživanja od kupaca

Poslovne rashod čini:

 • Knjigovodstvena  vrijednost dugotrajne imovine u trenutku likvidacije
 • Neplaćene obaveze prema dobavljačima
 • Drugi izdaci vezani sa likvidacijom.

 

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply