PREDBILANSNE RADNJE – priprema za godišnji obračun

0

Privredni subjekti su dužni da zaključe poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Šta treba da urade? Treba da izvrše:
– Ažuriranje poslovnih knjiga i evidencija u materijalnom i finansijskom knjigovodstvu
– Knjiženje svih ulaznih faktura za primljene materijale/troškove kao i izlazne fakture, otpremnice, izdatnice i sl.
– Usklađivanje sintetičkih i analitičkih evidencija
– Popis imovine i obaveza po stanju 31.12.2018.
– Konačan obračun amortizacije
– Usaglašavanje IOS-a

POPIS SREDSTAVA I OBAVEZA
– Internim računovodstvenim politikama se određuje način vršenja popisa
– Donosi se odluka o popisu, odluka o formiranju popisnih komisija, odluka o početku i vremenu vršenja popisa, odluka o načinu evidentiranja popisnih razlika i sl.
– Popis je obavezan sa datumom 31.12., a zaključno sa 15.01. (mada ovo nije objektivan rok i osnovni cilj jeste da knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju)

Šta se popisuje?
a) Sva stalna sredstva (materijalna, nematerijalna, finansijska)
b) Sva obrtna sredstva ( zalihe materijala, inventara, proizvodnje u toku, gotovih proizvoda, novca, robe)
c) Sredstva koja se trenutno ne nalaze kod poslodavca (npr. Roba na putu)
d) Roba u komisionu ili konsignaciji, kao i sredstva koja se vode vanbilansno
e) Tuđa sredstva zatečena na dan popisa kod pravnog lica ( npr. Sredstva primljena na obradu, doradu
f) Sva potraživanja (potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenih, potraživanja po osnovu kreditnih odnosa)
g) Sve obaveze pravnog lica ( primljeni krediti, dobavljači, zaposleni i ostale obaveze)

Na kraju popisa donosi se odluka o:
– Načinu knjiženja utvrđenih inventurnih razlika
– Kalu, rasturu, kvaru i lomu
– Ispravci vrijednosti ili direktnom otpisu pojedinih stavki stvari i materijala, kao i potraživanja i obaveza
– Rashodovanju neupotrebljivih stalnih sredstava
– Procjenu nenaplativosti ili zastarjelosti potraživanja

AMORTIZACIJA

– U poreznom smislu priznaje se amortizacija obračunata proporcionalom metodom primjenom stopa propisanih u Zakonu u porezu na dobit
– Dugotrajna imovina koja je u cijelosti otpisana, ali se i dalje vodi u evidencijama ne može se ponovo procijenjivati, amortizovati i prizavati u porezne svrhe
– Uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi amortizacija bila priznata u poreznom smislu su:
a) Da se radi o vlastitoj poslovnoj imovini
b) Da je ta imovina u upotrebi
c) Da se radi o imovini kojom porezni obveznik obavlja djelatnost.
Dozvoljen je jednokratni otpis stalnih sredstava čija je pojedinačna nabavna vrijednost manja od 1000 KM u godini nabavke i stavljanja u upotrebu.

OBRAČUN KALO, RASTUR, KVAR I LOM

– KRKL materijala se obračunava na operativni trošak, uzimajući u obzir potražnu stranu konta zaliha, isključujući prodaje, poklone i sl.
– KRKL robe računa se na ukupno zaduženja konta robe.
– Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV propisuje maksimalan iznos koji ne podliježe oporezivanju PDV-om. Svi iznosi preko ovog, predstavljaju vanposlovnu potrošnju.

POREZNI ASPEKT OTPISA POTRAŽIVANJA

– Prije sastavljanja finansijskih izvještaja obavezno se vrši usaglašavanje (konfirmacija) potraživanja
– Obveznik mora posjedovati IOS obrazac da bi otpis potraživanja bio porezno priznat rashod
– Ne priznaju se rashodi od otpisa potraživanja lica kojima se istovremeno i duguje do iznosa obaveze prema tim licima.
– Članom 371. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da potraživanja zastarijevaju u roku od 5 godina.

KOJE SU NAJČEŠĆE GREŠKE?

– Pogrešno knjiženje popisa – inventure
– Pogrešan obračun plate
– Neevidentiranje nabavke sredstava
– Neevidentiranje prodaje roba, knjižnih odobrenja
– Pogrešan obračun amortizacije i sl.

Izvor: www.revicon.info

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Comments are closed.