Pravo na odbitak ulaznog poreza 1.dio – osnove

0

Za računovođe često jako bitna tema sa aspekta Zakona o porezu na dodanu vrijednost jeste upravo odbitak ulaznog poreza. Prema članu 62. stav 1. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost ulazni porez je iznos PDV-a koji je posebno iskazan na poreznim fakturama, za promet dobara i usluga koje su poreznom obvezniku izvršili drugi porezni obveznici, kao i iznos PDV-a koji je plaćen prilikom uvoza i posebno iskazan u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji (JCI).
Ulaznim porezom smatra se i:

  • iznos PDV-a koji je platila osoba iz člana 13. tačke 2. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ako je registrovani porezni obveznik a to su porezni zastupnik koga odredi obveznik koji u BiH nema ni sjedište ni stalnu poslovnu jedinicu, a koji obavlja promet dobara i usluga u BiH, primalac usluga ako davalac usluga koji nema sjedište iz BIH ne odredi poreznog zastupnika, iznos paušalne naknade koju porezni obveznik iskaže na potvrdi o plaćanju prilikom nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika iz člana 45. stav 1. Zakona (odnosi se na poljoprivredne proizvođače koji nisu u sistemu PDV-a ,a Uprava za indirektno oporezivanje im je dala prethodno odobrenje),  iznos koji je iskazan u računu za avansno plaćanje za promet koji nije još izvršen, plaćeni PDV od izvođača radova koje obračunava kooperant po posebnoj shemi u građevinarstvu (član 42. stav. 3. Zakona).

Porezni obveznik ima pravo da odbije PDV koji je obavezan da plati ili ga je platio prilikom kupovine dobara ili usluga od drugog poreznog obveznika ili prilikom uvoza dobara pod uvjetom da ta dobra, odnosno usluge koristi za promet dobara i usluga koje podliježu plaćanju PDV-a. 

Izlazni porez je obračunati porez na isporučena dobra i usluga.

Porezni odbitak izražavamo na sljedeći način:

Izlazni PDV-Ulazni PDV = 

a) porezna obaveza ako je izlazni PDV > ulaznog PDV-a)

b) pravo na povrat (ako je izlazni PDV < ulazni PDV)

Pravo na odbitak ulaznog poreza ima samo registrovani PDV obveznik.

Uslovi:

  • da je na fakturi za primljena dobra ili obavljene usluge iskazan PDV (član 55. Zakona)
  • da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog obveznika PDV-a
  • da za primljene isporuke prema članu 32. nije isključeno pravo odbitka ulaznog poreza
  • da je isporuka obavljena poreznom obvezniku u poslovne svrhe.

Ulazni PDV vezan za putničke automobile, avione, brodove koji se koriste za prijevoz poslodavdstva, rukovodećeg osoblja i drugih zaposlenih ne odnose se na prijevozna sredstva koja se koriste za obavljanje poslovne djelatnosti pa prema tome ne može se iskoristiti ulazni PDV.

Izvori: ZIPS; Jozo Piljić, Odbitak ulaznog poreza

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply