POVRAT PDV-a STRANIM DRŽAVLJANIMA

0

Pravo na povrat PDV-a imaju:

 • diplomatske misije, međunarodne organizaciije, njihovi članov te učesnici međunarodnih projekata (sve u skladu sa članom 29. Zakona),
 • obveznici koji nemaju uspostavljeno poslovanje u Bosni i Hercegovini (član 53. Zakona),
 • strana fizička lica prilikom iznošenja dobara iz zemlje (član 54. Zakona).

Povrat PDV-a stranim licima je predviđen u skladu sa članom 54. Zakona o PDV-u. Prema tom članu fizička lica koja nemaju mjesto prebivališta u BiH imaju pravo na povrat PDV-a za robu koju kupe u našoj zemlji i iznesu je u inostranstvo. Nemaju pravo povrata pdv-a za kupljene/iskorištene usluge u BiH. Ograničenje je postavljeno u pogledu iznosa, jer vrijednost nabavljenih dobara treba biti makar 100 KM (sa PDV-om). U istom članu Zakona se navodi još jedno ograničenje. Naime, povrat PDV-a plaćenog u BiH nije moguće ostvariti ni za sva dobra: od te mogućnosti su izuzeta dobra poput mineralnih ulja (petrolej, lož-ulje ekstra lako i lako specijalno, dizel gorivo, motorni benzin, bezolovni benzin i sl.), alkohola i alkoholnih pića te prerađevina od duhana. Sljedeće ograničenje se odnosi na vremenski period. Naime, da bi strani državljanin zaista ostvario povrat PDV-a, on dobra kupljena u BiH mora izvesti u inostranstvo u roku od tri mjeseca od dana kupovine. Iznošenje kupljenih dobara poslije tog roka više ne daje pravo na povrat PDV-a.

PROCEDURA POVRATA PDV-a

Procedura povrata počinje popunjavanjem Obrasca PDV-SL 2 (Zahtjev za povrat PDV-a stranim državljanima) koji sadrži podatke o prodavcu i kupcu, kao Podatke o fakturama za izvršeni promet. Važno je napomenuti da ovaj obrazac popunjava domaći PDV obveznik koji stranom državljaninu prodaje neka dobra, a nakon što je njegov kupac – strani državljanin izrazio želju za povratom poreza. Prodavac popunjava ovaj obrazac u tri primjerka, od kojih će jedan zadržati za sebe, a original i još jedan primjerak će dati stranom kupcu. Prodavac će obrazac ovjeriti svojim pečatom, a strani državljanin će, na osnovu toga, proceduru ostvarivanja pravo na povrat PDV-a nastaviti kada s dobrima bude napuštao carinsko područje BiH. Prilikom napuštanja BiH, stranac može tražiti povrat PDV-a plaćenog u BiH samo ako predstavnicima UINO na granici predoči odgovarajuće dokaze, a to su originalni primjerak Obrasca PDV-SL 2 (u kojem su upisani ime i prezime, adresa, država kupca, broj putne isprave i broj računa na koji će eventualni povrat biti uplaćen) i fakture koje potvrđuju kupovinu, ali i kupljena dobra (kako bi se dokazalo da se ona zaista iznose iz zemlje, a ne da su možda kupljena za nekoga u BiH).

UINO će potom uporediti podatke iz obrasca sa onim u putnim ispravama, provjeriti da li su svi dokumenti uredni, da li dobra odgovaraju onome što je prikazano u dokumentaciji, da li je vrijednost svih dobara na obrascu i sa PDV-om viša od 100 KM, kao i da li je prekoračen rok za iznošenje od tri mjeseca. Ukoliko je sve uredno, UINO će potpisom i pečatom ovjeriti zahtjev i pečat te odobriti povrat PDV-a strancu kojem vraća dokumente (osim jednog primjerka zahtjeva koji zadržavaju za svoje potrebe). Uprava, također, u obrazac PDV-SL 2 unosi datum iznošenja dobara iz bh. carinskog područja. Međutim, sve su to još uvijek samo preduslovi za stvarni povrat PDV-a stranim državljanima. Naime, povrat PDV-a stranim državljanima se, prema našim propisima, ne vrši na granici, nego im povrat tek treba izvršiti onaj bh. PDV obveznik kod kojeg su i kupili dotična dobra. Naime, nakon što je od bh. prodavca (i bh. PDV obveznika) dobio uredno popunjen Obrazac PDV-SL 2 i fakturu koja potvrđuje kupovinu i nakon što je prošao navedenu carinsku proceduru, te ukoliko mu je i UINO pritom potvrdila pravo na povrat PDV-a, strani državljanin će se za stvarni povrat poreza:

 1. ili direktno obratiti tom bh. prodavcu (na primjer, ako u određenom roku ponovo namjerava posjetiti isto mjesto u BiH), sa originalnim primjerkom obrasca PDV-SL 2 i fakturom koje mu je na granici ovjerila UINO, u kom slučaju će mu prodavac vratiti PDV u gotovini;
 2.  ili će te dokumente poslati bh. prodavcu poštom, u kom slučaju će mu prodavac u roku od 15 dana izvršiti uplatu na račun koji je strani državljanin naveo na zahtjevu (ili koji je naknadno dostavio prodavcu)

Prodavac je dužan voditi evidenciju o izdatim PDV SL 2 obrascima.

Obavezni elementi tih evidencija kod prodavca propisani su u članu 105. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV:

 • evidencioni broj obrasca PDV-SL 2,
 • broj putne isprave stranog kupca,
 • broj i datum fakture iz PDV-SL 2,
 • iznos naknade za prodata dobra bez PDV-a,
 • iznos poreza sadržan u naknadi za prodata dobra,
 • datum prijema ovjerenog primjerka obrasca PDVSL 2,
 • iznos PDV-a koji je vraćen stranom državljaninu, i
 • datum povrata.

POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE

Pravila popunjavanja PDV prijave i u ovakvim situacijama zahtijevaju da se podaci o izvršenim isporukama – prodajama stranim državljanima upisuju u polju 11, sa pripadajućim izlaznim PDV-om u polju 51 (u PDV prijavi za mjesec u kojem je izvršena prodaja), dok se za iznos PDV-a koji je kasnije vraćen stranim državljanima umanjuje obaveza za PDV u polju 51 (u PDV prijavi za onaj mjesec u kojem im je izvršen povrat). U konačnici, to znači da se u polju 51 iskazuju samo onaj izlazni PDV koji (još) nije vraćen stranim državljanima.

Prilagođeno prema: Revicon, PS 2014

 

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply