Političke stranke – specifičnosti

0

Na nivou BiH ne postoji  jedinstven Zakon o političkim strankama, ne postoje jedinstveni kriteriji za registraciju političkih stranaka, niske administrativne takse dovode do multiplicaranja političkih stranaka u BiH.  Od značaja za poslovanje političkih stranki su i Zakon o finansiranju političkih stranki i Izborni zakon BiH.

S druge strane, uvjeti za registraciju političkih stranaka su vrlo jednostavni. U BiH postoji 16 okružnih i regionalnih sudova na kojima se mogu registrirati politički subjekti, što znači da ne postoji ni jedinstven registar. U FBiH stranke se osnivaju prema zakonu iz 1989., po kojem je potrebno 50 potpisa za registraciju, a u RS-u zakon donesen prije nekoliko godina nalaže 500 potpisa

Političke partije spadaju pod udruženja građana, te se knjiženje sprovodi po kontnom okviru za udruženja koji je sastavni dio ovog teksta. Knjigovodstvo političkih stranki se vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva uz obavezu vođenja glavne knjige, dnevnika i pomoćnih knjiga.

Stranka se može finansirati iz:

a) članarina,
b) dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica,
c) izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organiziranja partijskih
manifestacija,
d) prihoda od imovine u vlasništvu političke stranke,
e) budžeta BiH, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko Distrikta BiH, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave u skladu sa zakonom,
f) dobiti od preduzeća koja su u vlasništvu političke stranke,

Članarine naplaćene od članova i prihodi iz budžeta Vlade koje stranka/udruženje dobije predstavljaju neoporezive prihode.Sva sredstva koje političke stranke dobiju kao donaciju/prilog u gotovom novcu moraju da u roku od 10 dana polože na račun političke partije u banci.  Za svaku donaciju se mora napraviti potvrda sa jedinstvenim brojem koja se navodi u finansijskim izvještajima koji se dostavljaju CIK-u BiH.

Političke stranke mogu primati dobrovoljne priloge od pravnih i fizičkih lica. Ukupan iznos dobrovoljnih priloga fizičkog lica jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnih maraka) u kalendarskoj godini. Ukupan iznos dobrovoljnih priloga pravnog lica jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 50.000,00 KM (pedesethiljada konvertibilnih maraka) u kalendarskoj godini. Ukupan iznos koji član političke stranke uplati na ime stranke u toku jedne kalendarske godine ne može prelaziti iznos od 15.000,00 KM (petnaesthiljada konvertibilnih maraka), što uključuje i članarine.

Finansiranje političkih stranaka zabranjuje se: a) organima uprave države BiH, entiteta, kantona, Brčko Distrikta BiH, te gradskim i općinskim organima, b) javnim institucijama,  c) javnim preduzećima, d) humanitarnim organizacijama, e) neimenovanim, odnosno anonimnim donatorima, f) vjerskim zajednicama, g) sindikatima, uduženjima i drugim neprofitnim organizacijama koje se finansiraju javnim sredstvima bez obzira na iznos sredstava, h) pravnim licima u kojima uloženi javni kapital iznosi najmanje 25%, i) drugim državama, stranim političkim partijama i stranim pravnim licima.

Političke stranke moraju dostavljati godišnje finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu (bilans stanja, uspjeha, prijava poreza na dobit). Pored ovih uobičajenih izvještaja specifičnost se ogleda i u tome što su političke stranke dužne da izvještavaju i Centralnu izbornu komisiju (CIK) i to jednom godišnje, a kada je izborna godina još dva puta ( u periodu tri mjeseca prije prijave političke stranke na izborima i za period izborne kampanje). Centralna izborna komisija BiH uspostavlja Službu za reviziju finansiranja političkih stranaka koja pregleda i kontrolira finansijske izvještaje koje podnesu političke stranke i obavlja reviziju finansiranja političkih stranaka.

Prilozi: Izborni zakon BiHFinansiranje političkih stranaka- ZakonPravilnik o godišnjim finansijskim izvještajimafinansijski-obrasci-cikKontni plan udruženja

Autor: Maida Osmić, Brčko Knjigovodstvo ACCOUNTING

Koautor: Amela Perenda

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply