POJAM I VRSTE NEMATERIJALNE IMOVINE

0

U pojedinim trgovačkim društvima nematerijalna imovina obuhvaća znatan dio bilansne aktive budući da je to primjereno prirodi djelatnosti tih društava. U današnjem je svijetu teško zamislitiposlovne subjekte koji u svakodnevnom poslovanju ne koriste neke oblike nematerijalne imovine. Pitanje je samo načina knjiženja u poslovnim knjigama ili iskazivanja u finansijskim izvještajima tih  društava korištenih oblika nematerijalne imovine.

U ovom članku razmatramo računovodstvena i porezna pitanja nematerijalne imovine koja je sastavnica svakodnevnog poslovanja i rada trgovačkog društva.

Računovodstveni postupci s nematerijalnom imovinom uređeni su Međunarodnim računovodstvenim standardom 38 – Nematerijalna imovina

Prema revidiranom MRS-u 38 nematerijalna imovina je sredstvo koje se može identificirati kao nenovčano i bez fizičkih obilježja”.

Među kriterijima identifikacije revidirani MRS 38 zahtijeva primjenu dvaju kriterija:

  • odvojivost tj. da se nematerijalna imovina može odvojiti od subjekta i prodati, prenijeti, licencirati, iznajmiti ili zamijeniti pojedinačno ili zajedno s pripadajućim ugovorom materijalnom imovinom ili obavezom
  • nastanak iz ugovornih ili zakonskih prava, bez obzira na činjenicu jesu li ta prava odvojiva ili prenosiva od subjekta ili od drugih prava odnosno obveza.

Glede korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine utvrđene na temelju ugovornih ili zakonskih prava određenih na ograničeno razdoblje MRS 38 propisuje da vijek trajanja ne može biti duži od toga, a da se eventualno produženje roka korištenja može uzeti u obzir samo ako ne zahtijeva nove troškove društva. Primjerice, ako neko društvo ima koncesiju na deset godina, tada se izdatak za koncesiju treba amortizirati u roku koji ne može biti duži od deset godina. No, ako se koncesija može produžiti za još određeno vrijeme rok amortizacije može se produžiti ako društvo za taj produžetak nema znatnijih naknadnih izdatka. Kada bi se za produžetak koncesije zahtijevale nove znatnije isplate, tada se ne bi mogao produžiti rok amortiza- cije nematerijalne imovine, a možebitni novi izdatci bi trebali proći testiranje o ispunjavanju zahtjeva da se priznaju kao nova nematerijalna imovina.

 VRSTE NEMATERIJALNE IMOVINE

Nematerijalna imovina, kao što je već rečeno, ima nenovčana obilježja i bez fizičkih karakteristika. Poznati su različiti oblici nematerijalne imovine. Ponekad nematerijalna imovina može biti sadržana u fizičkom obliku (softver na CD-u), pravnom dokumentu (licencA ili patent), a može biti i materijalizirana (film). U takvim okolnostima može se pojaviti dvojba spada li neka imovina u materijalnu ili nematerijalnu. Pritom se primjenjuje pravilo pretežitosti odnosno značajnosti i vrijednosti pojedinog oblika imovine. Primjerice CD koji sadržava program velike vrijednosti je zanemarive vrijednosti u odnosu na vrijednost softvera, a slično je i s filmskom vrpcom i filmom koji ona sadržava.

U pojedinim je slučajevima nematerijalnu imovinu teško odvojiti od materijalne budući da jedna bez druge ne mogu funkcionirati odnosno nemaju posebno naznačene ekonomske koristi za društvo. Takav je slučaj primjerice s računarskim programom koji upravlja računarom tako da bi se kontrolisale njegove funkcije i da bi se mogli instalirati drugi programi za primjenu računara (operativni sistemi računara). U takvim okolnostima nema potrebe odvajati program i računar budući da je računarski program povezan samo s tim računarom i, što je možda bitnije, licenca je povezana samo s tim računarom. Amortizacija nematerijalne imovine odvija se zajedno s amortizacijom materijalne imovine i u istom vijeku trajanja odnosno po istim amortizacijskim stopama.

Najčešći su oblici nematerijalne imovine: znanstvene i tehničke spoznaje, dizajn i primjena novih procesa ili sustava, licence, intelektualno vlasniš tvo, tržišno znanje i zaštitni znakovi (trgovačke marke, izdavački nazivi).

Ti oblici nematerijalne imovine u praksi su poznatiji kao: računarski programi, patenti, autorska prava, filmovi, popisi kupaca, založna prava, dozvole za ribarenje, uvozne kvote, franšize (franchising), odnos s kupcima i dobavljačima, tržišni udio i marketinška prava.

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply