PDV tretman usluga edukacije pružene od strane ino lica (Q & A)

0

PITANJE: Kakav poreski tretman imaju usluge koje nerezidentno pravno lice pruža pravnom licu iz Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na angažovanje zaposlenih iz nerezidentnog lica za obavljanje poslova obuke zaposlenih u rezidentnom pravnom licu?

ODGOVOR: Poreskim zakonima Bosne i Herce govine nije data definicija konsalting usluge, a i Zakon o obligacionim odnosima ne propisuje ugovor o kon saltingu kao posebnu formu ugovora. Usluge konsaltinga u poslovne svrhe u literaturi se definišu kao poseban način davanja intelektualnih usluga na području ostvarenja složenih tehničkih i naučnih poduhvata, naročito programiranja, projekto vanja i realizacije, a pružaju se u svrhu poboljšanja poslovanja vlastitog biznisa i u svrhu prepoznavanja novih poslovnih mogućnosti. Na osnovu navedenog, usluge nerezidentnog pravnog lica koje se odnose na angažovanje zaposlenih u rezidentno pravno lice u cilju obuke zaposlenih iz raznih oblasti imaju obilježja inousluga koje izvrši strana firma domaćoj firmi u Bosni i Hercegovini, a koje imaju tretman prometa usluga oporezivih prema Za konu. Osnovno načelo kod određivanja mjesta oporezivanja usluga je da se PDV plaća prema mjestu obavljene usluge. Mjestom izvršenog prometa usluga, shodno članu 15. stav 1. Zakona, smatra se da je Bosna i Herce govina ako obveznik ima stalno sjedište u BiH iz kojeg se pružaju usluge ili u nedostatku takvog mjesta ima stalnu adresu ili uobičajeno mjesto stanovanja u BiH. Odredbom člana 15. stav 2. tačka 1. Zakona propi sano je da se izuzetno od stava 1. ovog člana mjestom izvršenog prometa smatra mjesto gdje se nalazi nepokretna imovina, ako se radi o pružanju usluge koja je neposredno povezana sa tom nepokretnom imovinom, uključujući djelatnosti posredovanja i procjene vrijed nosti u vezi sa tom nepokretnom imovinom, kao i projektovanje, pripremu i izvođenje građevinskih radova i nadzor nad njima. S obzirom na to da inostrana firma vrši oporezivi promet, a da nije registrovana kao PDV obveznik u Bosni i Hercegovini, saglasno članu 13. Zakona, poreski dužnik je primalac usluge i dužan je da obračuna i plati PDV. Naime, odredbom člana 13. stav 1. tačka 3. Zakona propisano je da podliježe plaćanju PDV a primalac us luga nabavljenih prilikom unapređivanja djelatnosti, ako pružalac usluga, koji nema sjedište u Bosni i Hercegovini, iz tačke 2. ovog stava, ne odredi poreskog zastupnika. Iz navedenog proizilazi da domaće pravno lice, ob veznik poreza na dodatu vrijednost koje koristi uslugu stranih lica koja nemaju sjedište u Bosni i Hercegovini, a nisu imenovala poreskog zastupnika, dužno je da za izvršene usluge tog stranog lica, saglasno odredbama Zakona, izvrši obračun i plaćanje poreza na dodatu vri jednost. Obračun PDV a se iskazuje u knjigama izdatih i primljenih faktura, što znači da primalac usluge ob veznik PDV a ima pravo da svoj izlazni PDV umanji za iznos PDV a koji je platio (obračunao) kao primalac us luge. To podrazumijeva da porez na usluge koje izvrše strana lica, koja nemaju sjedište u Bosni i Hercegovini, a nisu imenovala poreskog zastupnika, ima karakter izlaznog PDV a, bez obzira što ga poreski obveznik obračunava na osnovu ulazne fakture. Dakle, domaće pravno lice koje je primilo uslugu mora izvršiti uplatu obračunatog PDV a.

IZVOR: ZIPS; 2014. godine

 

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply