OSNIVANJE UDRUŽENJA U BiH

0

Udruženja se registruju u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama u BiH.  Zakon o udruženjima i fondacijama F BiH («Službene novine F BiH» br. 45/02, u daljem tekstu: Zakon) se prevashodno primjenjuje na sve vrste privatno-pravnih udruženja, osim na one koje su uređene posebnim zakonom. Prema propisima F BiH, to su: političke organizacije, vjerske zajednice, sindikalne organizacije, sportske organizacije i poslovna udruženja. Na nabrojana udruženja se prvenstveno primjenjuju posebni zakoni kojima se uređuje njihov pravni status i unutrašnja organizacija. Međutim, kada se radi o pitanjima koja nisu uređena ovim posebnim zakonima, onda se primjenjuju odredbe Zakona o udruženjima i fondacijama F BiH, u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti sa odredbama posebnih zakona. Udruženje mogu osnovati najmanje tri pravna ili fizička lica. Kada je riječ o fizičkim licima, osnivači udruženja mogu biti samo državljani Bosne i Hercegovine, ili strani državljani koji su stalno nastanjeni ili borave duže od jedne godine na teritoriji Federacije. Kada je riječ o pravnim licima, oni mogu biti osnivači udruženja neovisno od toga da li je njihovo sjedište u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini. Dakako, za osnivanje udruženja nije nužno da su osnivači udruženja samo fizička, ili samo pravna lica, već se kao osnivači udruženja mogu javiti najmanje tri fizička i pravna lica, u bilo kojoj kombinaciji (čl. 11. st. 1. Zakona).

U prilogu se nalazi detaljno uputsto kako osnovati udruženje i koja su prava i obaveza Udruženja.

PRILOG: Kako osnovati udruženje?

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply