Odbitak PDV za topli obrok (Q&A)

0

PITANJE: Privredno društvo vrši izvođenje građevinskih radova na terenu, pa je prinuđeno da zaposlenim radnicima obezbijedi ishranu. Ovo privredno društvo zaključilo je ugovor o načinu isporuke gotove hrane za zaposlene radnike sa određenim ugostiteljskim objektom. Da li se može priznati kao odbitna stavka porez na dodatu vrijednost iskazan po fakturama navedenog dobavljača za isporučene obroke hrane radnicima na terenu?

ODGOVOR: Odredbom člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV om promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvrši na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu. Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu s odredbom člana 4. stav (1) Zakona, je prenos prava raspolaganja na stvarima licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. Saglasno odredbi stava 1. člana 32. Zakona ulazni porez, u vezi sa poreskim obveznikom, je iznos PDV a koji mu je obračunat na promet dobara ili usluga i PDV kojeg plati ili treba da plati prilikom uvoza dobara, gdje se (u oba slučaja) radi o dobrima i uslugama koje koristi ili treba da koristi u svrhu poslovanja kojeg vrši. Prema odredbi stavova 2. i 3. istog člana Zakona, obveznik ima pravo da odbije PDV koji je obavezan da plati ili ga je platio prilikom kupovine dobara ili usluga od drugog obveznika ili prilikom uvoza dobara, pod uslovom da ta dobra, odnosno usluge koristi za promet dobara i usluga koje podliježu plaćanju PDV a, kao i da ostvari pravo na odbitak ulaznog poreza na promet dobara i usluga koji izvrši u inostranstvu, pod uslovom da bi pravo na odbitak ulaznog poreza postojalo da je takav promet izvršen u Bosni i Hercegovini. Članom 63. Pravilnika propisano je da poreski obveznici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga imaju pravo na odbitak ulaznog poreza ako su ispunjeni sljedeći uslovi: a) da je na fakturi za primljena dobra ili izvršene usluge iskazan PDV u skladu sa članom 55. Zakona; b) da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog PDV obveznika; c) da za primljene isporuke prema članu 32. Zakona nije isključeno pravo na odbitak ulaznog poreza i d) da je isporuka obavljena poreskom obvezniku u poslovne svrhe. Stavom 8. člana 32. Zakona propisano je da obveznik može odbiti ulazni porez od izlaznog PDV a, ako ga ima, u poreskom periodu u kojem je PDV obračunat u skladu sa članovima 17. i 38. ovog zakona. Pravilnim tumačenjem člana 32. stav 6. tačka 5. Zakona davanje toplih obroka, u konkretnom slučaju, osiguranjem i davanjem toplih obroka zaposlenim, privredno društvo vrši isplate zaposlenima u naturi, a na takve isplate, makar se radilo i o toplim obrocima, privredno društvo ne može ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza.

Izvor: ZIPS; 2014

 

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply