OBVEZNICI PODNOŠENJA GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

0

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 83/09), godišnje finansijske izvještaje dužna su sačiniti i podnijeti sva pravna lica sa sjedištem u Federaciji BiH, bilo da se svrstavaju u velika, srednja ili mala pravna lica.

Pritom su sva pravna lica koja se u skladu sa navedenim Zakonom svrstavaju u velika i srednja pravna lica (u koja se automatski svrstavaju i sve banke, društva za osiguranje i sva druga pravna lica iz finansijskog sektora, kao i sva pravna lica čijim se vrijednosnim papirima trguje ili namjerava trgovati) obavezna sačiniti i podnijeti kompletan set finansijskih izvještaja.

Za razliku od toga, mala pravna lica su, prema Zakonu (član 36. stav 2.), formalno obavezna sačiniti i podnijeti samo Bilans stanja i Bilans uspjeha, s tim da se i njima iz više razloga uvijek preporučuje da sačine i predaju i ostale dijelove seta svojih finansijskih izvještaja. Godišnji finansijski izvještaji – računovodstveni iskazi se sačinjavaju i podnose na propisanim obrascima (koji su u primjeni od početka 2011. godine, a koji su objavljeni u “Sl. novinama FBiH”, broj 82/10), za pojedine grupe pravnih lica i to:

– za privredna društva i druge subjekte koji primjenjuju Kontni okvir za privredna društva;
– za banke i druge finansijske organizacije;
– za društva za osiguranje i reosiguranje;
– za investicijske fondove;
– za udruženja/udruge građana i druge slične neprofitne subjekte

Obavezna ovjera “certificiranog računovođe” sa važećom licencom – Pored potpisa lica ovlaštenog za zastupanje (direktora) i pečata pravnog lica – podnosioca finansijskih izvještaja, računovodstveni obrasci godišnjih finansijskih izvještaja svih podnosilaca moraju biti ovjereni i potpisom i pečatom lica u zvanju “certificiranog računovođe” sa važećom licencom – dozvolom za rad. Ovo važi za godišnje finansijske izvještaje svih pravnih lica, uključujući i finansijske izvještaje udruženja/udruga građana i drugih neprofitnih subjekata, kao i za finansijske izvještaje budžeta, budžetskih korisnika i izvanbudžetskih fondova, za koje je to izričito propisano i u članu 24. stav 2. Uredbe o računovodstvu budžeta/proračuna u Federaciji BiH. S obzirom na to da se radi o obavezi koja je izričito propisana članom 37. stav 2. Zakona o računovodstvu  reviziji u Federaciji BiH, nadležna agencija FIA će, prilikom prijema finansijskih izvještaja za 2015. godinu, vršiti i kontrolu da li su isti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe sa važećom licencom – dozvolom za rad i dužne su da odbiju prijem, odnosno da vrate finansijske izvještaje koji ne ispunjavaju ovaj uslov.

Uz godišnje finansijske izvještaje obavezno se prilaže i obavijest o razvrstavanju dotičnog pravnog lica, kao i odgovarajuće odluke koje su propisane Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH (odluka o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvještaja, kao i odluka o prijedlogu raspodjele dobiti, odnosno pokrića gubitka). Također, uz godišnje finansijske izvještaje obavezno se dostavljaju i propisani statistički obrasci, kao i obrasci posebnih naknada i članarina. Komplet obrazaca godišnjeg obračuna i prateća dokumentacija se predaje mjesto nadležnoj poslovnici AFIP-a/FIP-a, prema mjestu sjedišta pravnog lica – podnosioca.

OBVEZNICI GODIŠNJEG IZVJEŠTAVANJA

Prema čl. 3., 4., 35. do 41. i drugim relevantnim odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, obveznicima sačinavanja godišnjih finansijskih izvještaja smatraju se sva pravna lica sa sjedištem u Federaciji BiH, bez obzira na to da li se (prema kriterijima iz člana 4. istog Zakona) svrstavaju u velika, srednja ili mala pravna lica, kao i bez obzira na djelatnost za koju su registrirana. To, praktično, znači da su godišnje finansijske izvještaje obavezni sačiniti i podnijeti:
– sva privredna društva/preduzeća (d.d. i d.o.o.);
– sva druga privredna društva (banke i slične finansijske organizacije, društva za osiguranje, društva za upravljanje investicijskim fondovima i dr);
– sve organizacije, bilo da su osnovane po zakonu ili slobodno, na profitnoj ili na neprofitnoj osnovi,
ili da djeluju kao vladine ili nevladine organizacije u bilo kojoj oblasti (građanskoj, humanitarnoj,
mikrokreditnoj, kulturnoj, sportskoj ili dr);
– sve ustanove (u svim oblastima: zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, kulturi itd);
– svi zavodi (za zdravstvo, zapošljavanje, socijalnu zaštitu, kulturu, obrazovanje i dr);
– svi fondovi (profitni ili neprofitni, u svim oblastima djelatnosti i na svim nivoima organizovanja,
uključujući i privatizacijske investicione fondove);
– sve agencije sa statusom pravnog lica (neovisno od vrste njihove djelatnosti);
– svi budžeti/proračuni, na svim budžetskim nivoima (federalnom, kantonalnom, gradskom ili opštinskom);
– svi korisnici budžeta/proračuna (ministarstva, uprave, direkcije, agencije, uredi i dr. upravni organi
i organizacije, školske i predškolske ustanove, muzeji, pozorišta, instituti i dr);
– svi izvanbudžetski/izvanproračunski fondovi koji se finansiraju iz namjenskih, posebno propisanih
doprinosa (Fond PIO/MIO, zavodi zdravstvenog osiguranja, zavodi za zapošljavanje i dr),
kao i svi korisnici koji se finansiraju posredstvom tih fondova (socijalne, zdravstvene i dr. ustanove,
instituti i dr):
– sva udruženja/udruge građana, neovisno od ciljeva zbog kojih su formirana i oblasti u kojoj djeluju
(kao što su razna građanska udruženja u svim oblastima udruživanja i djelovanja, političke
partije, sportski klubovi i savezi, hobi-društva, interesna udruženja svih vrsta i usmjerenja itd);
– sve neprofitne, humanitarne, nevladine i sl. organizacije u statusu pravnog lica;
– kao i svi drugi subjekti koji su registrirani u statusu pravnog lica, bez obzira na oblast u kojoj djeluju,
ciljeve njihovog organiziranja, broj zaposlenih, visinu i izvore sredstava kojima raspolažu,
profitnu ili drugačiju orijentaciju itd.

Prema članu 35. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, finansijski izvještaji se sačinjavaju i prezentiraju za poslovnu i kalendarsku godinu, tj. za period od 01. 01. do 31. 12. svake godine (odnosno, u slučaju statusnih promjena, od 01. 01. do dana statusne promjene, odnosno, od dana statusne promjene do 31. 12.). Izuzetno (prema stavu 2. istog člana), zavisno pravno lice čije matično pravno lice sa sjedištem u inostranstvu ima poslovnu (i izvještajnu) godinu različitu od kalendarske godine, može svoje finansijske izvještaje, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra finansija, sačinjavati i prezentirati za period koji se ne “poklapa” sa kalendarskom godinom. Na primjer, ukoliko po propisima države sjedišta matičnog preduzeća poslovna i izvještajna godina obuhvata period od 01. 11. jedne do 31. 10. naredne godine, njegovo zavisno pravno lice u Federaciji BiH može (uz prethodnu saglasnost federalnog ministra finansija) i svoje finansijske izvještaje u FBiH predavati za isti period, što znači da u tom i sličnim slučajevima ne mora sačinjavati svoje godišnje finansijske izvještaje dva puta: jednom za maticu a drugi put za AFIP/FIP. Međutim, ukoliko se prethodno ne pribavi saglasnost federalnog ministra finansija, tada postoji obaveza sačinjavanja i predaje finansijskih izvještaja i za kalendarsku godinu.

Prema članu 3. stav 1. Zakona, odredbe ovog zakona primjenjuju se na sva privredna društva, uključujući društva za osiguranje, mikrokreditna društva, leasing društva, investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska društva, berze i banke, te na druge finansijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica čije je sjedište registrovano u Federaciji BiH. Svako od tih pravnih lica, svoje godišnje finansijske izvještaje sačinjava i podnosi na onom setu računovodstvenih iskaza koji odgovara njegovoj djelatnosti (privredna/gospodarska društva; banke i slične finansijske organizacije; društva za osiguranje; udruženja/udruge građana i druge neprofitne
organizacije; budžeti, budžetski korisnici i izvanbudžetski fondovi, investicijski fondovi itd). Pored navedenog, treba imati u vidu i posebne odredbe člana 3. st. 2 i 3. Zakona, prema kojim se obveznicima primjene tog zakona (a time i obveznicima podnošenja finansijskih izvještaja u skladu s tim zakonom) smatraju i:
– pravna lica i drugi oblici organizovanja koje je pravno lice sa sjedištem u Federaciji BiH osnovalo u inostranstvu, ako propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja u tim državama (što znači da se ti oblici organizovanja u inostranstvu smatraju obveznicima vođenja poslovnih knjiga i sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja u Federaciji BiH samo ukoliko svoje poslovne njige već ne vode
i svoje finansijske izvještaje već ne podnose u državama u kojima su osnovani i u skladu s
propisima tih država), kao i
– poslovne jedinice i pogoni (u Federaciji BiH) pravnih lica sa sjedištem izvan Federacije BiH, ako se te poslovne jedinice i pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u Federaciji BiH (što znači da se poslovne jedinice i pogoni stranih pravnih lica smatraju obveznicima vođenja poslovnih knjiga i sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja u Federaciji BiH samo ukoliko se, prema propisima o porezu na dobit u Federaciji BiH, smatraju obveznicima poreza na dobit i obveznicima podnošenja poreznog bilansa u Federaciji BiH).

Konačno, prema članu 3. stav 4. Zakona, odredbe ovog zakona odnose se i na korisnike prihoda budžeta Federacije BiH, budžeta kantona, budžeta općina i gradova i vanbudžetske fondove, s tim da se, prema odredbi člana 33. stav 2., na budžete, budžetske korisnike i vanbudžetske fondove i dalje (do objavljivanja Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor) primjenjuju posebni propisi Federacije BiH o računovodstvu i finansijskom izvještavanju budžeta, budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova.

Pošto postoji razlika i u pogledu broja i vrste obrazaca finansijskih izvještaja godišnjeg obračuna koje
su pravna lica dužna podnijeti u zavisnosti od svoje veličine (prema kriterijima iz člana 4. Zakona),
slijedi da se sva pravna lica sa sjedištem u Federaciji BiH po pitanju godišnjeg obračuna mogu podijeliti
u sljedeće tri grupe:

1. Velika i srednja pravna lica, koja su (prema članu 36. stav 1. i čl. 40. i 41. Zakona) obavezna sačiniti i podnijeti kompletan set svojih godišnjih finansijskih izvještaja (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama u kapitalu, Bilješke uz finansijske izvještaje i Godišnji izvještaj o poslovanju). Prema članu 4. stav 6. Zakona, ovo se (neovisno o pokazateljima o ukupnom prihodu, prosječnoj vrijednosti imovine i prosječnom broju zaposlenih) odnosi i na sve banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne zadruge, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje obaveznim odnosno dobrovoljnim penzionim fondovima, brokersko-dilerska društva i druge finansijske organizacije, pošto se ovi subjekti uvijek svrstavaju u velika pravna lica. Takođe neovisno od kategorije u koju su razvrstani prema kriterijima iz člana 4., isto važi i
za pravna lica čijim se (vlasničkim) vrijednosnim papirima trguje na tržištima kapitala ili
su u postupku pripreme za izlazak na ta tržišta;

2. Mala pravna lica (odnosno: sva ostala pravna lica, osim pravnih lica iz prethodno navedene grupe, kao i osim budžeta, budžetskih korisnika i izvanbudžetskih fondova), koja su prema članu 36. stav 2. Zakona obavezna sačiniti i podnijeti skraćeni set svojih godišnjih finansijskih izvještaja, tj. samo Bilans stanja i Bilans uspjeha (s tim da, naravno, ni njih niko ne sprečava da i oni sačine i podnesu kompletan set svojih finansijskih izvještaja);

3. Budžeti, budžetski korisnici i izvanbudžetski fondovi u Federaciji BiH, koji su (bez obzira na veličinu u koju bi se svrstali prema kriterijima iz člana 4. Zakona) u svakom slučaju dužni sačiniti i predati svoj, posebnim propisima propisani kompletan set finansijskih izvještaja, s obzirom na već pomenutu činjenicu da se na tu kategoriju pravnih lica i dalje primjenjuju posebni propisi o računovodstvu i finansijskom izvještavanju, koji sva takva pravna lica obavezuju na podnošenje kompletnog seta finansijskih izvještaja koji je propisan za budžete i budžetske korisnike,
odnosno vanbudžetske fondove.

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply