NAKNADNI IZDACI ZA NEMATERIJALNU IMOVINU

0

Ekonomska priroda nematerijalne imovine najčešće ne treba dodatne izdatke kako bi funkcionirala, ne mogu joj se mijenjati dijelovi niti su potrebni naknadni izdatci. U skladu s tim, MRS 38 zahtijeva da se naknadni izdaci tretiraju kao izdaci kojima se održavaju očekivane ekonomske koristi te da se iskazuju kao izdaci razdoblja budući da ih je bolje smatrati izdacima za razvitak društva kao cjeline nego pripisati određenoj nematerijalnoj imovini. MRS 38 zahtijeva da se naknadni troškovi brendova, oznaka, izdavačkih naslova, liste kupaca i sličnih stavki (nastali internim aktivnostima ili stečeni izvan društva) uvijek priznaju kao rashodi razdoblja u računu dobitka i gubitka budući da se takvi izdaci ne mogu odvojiti od razvoja poslovanja društva u cjelini.

U tom pogledu posebno se može istaknuti čest izdatak u poslovanju trgovačkih društava tzv. uslu- ge održavanja softvera, koje se mogu poistovjetiti s naknadnim izdatcima u vezi s nematerijalnom imo- vinom odnosno održavanjem njezine predviđene ekonomske koristi.

Primjer 1. Naknadni izdatci za softver

Trgovačko društvo nakon instaliranja softvera ugovorilo je mjesečnu svotu od 1.000,00 KM uvećanu za PDV od 170,00 KM  kao trošak održavanja instaliranih aplikativnih računarskih programa.

Knjiženje:

Usluge održavanja softvera D 1.000,00 KM; Ulazni PDV D 170,00/ Dobavljači P 1.170,00

Kao što se u primjeru vidi, usluge održavanja programa ne trebaju se smatrati troškovima koji povećavaju nabavnu vrijednost imovine već troškovima tekućeg razdoblja koji se iskazuju u računu dobitka i gubitka.

Povremene uplate kojima se stječu nematerijalna prava

U skladu sa ugovorom, nematerijalna imovina se u pojedinim slučajevima može steći i povremenim uplatama. To je npr. uobičajen slučaj s državnim koncesijama za eksploataciju prirodnih bogatstava, vode, radijskih frekvencija, javnih telekomunikacijskih usluga i dr. U takvim okolnostima, kada se izdaci za koncesije često povezuju i određuju prema ostvarenim prihodima od prodaje dobara ili usluga koje omogućuje koncesija, računovodstveni odgovor može biti dvojak.

Radi evidentiranja cjelokupne imovine društva može se evidentirati imovina u procijenjenoj vrijednosti i obveza u toj svoti. Takva nematerijalna imovina bi se amortizirala prema vrijednosti prihoda od korištenja koncesije ili linearnom metodom, a plaćanje ugovorene obveze knjižilo bi se na teret evidentiranih obveza. U tim okolnostima društvo bi imalo trošak amortizacije dugotrajne nematerijalne imovine.

U pojedinim slučajevima kada se koncesija plaća u kraćim rokovima, društvo tada može plaćanje koncesije evidentirati kao trošak razdoblja u kojem nastaje. Društvo tada nema evidentiranu nematerijalnu imovinu u bilansu već samo u izvanbilansnim evidencijama.

Primjer 2. Priznavanje plaćanja za koncesiju kao trošak razdoblja

Društvo je dobilo koncesiju za iskorištavanje prirodnih izvora vode te punjenje u odgovarajuće boce, preradu i plasman na tržište u BiH i inozemstvu. Ugovoreno je plaćanje koncesije tromjesečno prema količini izuzete vode. Za prvo tromjesečje tekuće godine utvrđen je trošak od 256.000,00 KM. Koncesija je plaćena u skladu sa obračunom.

Knjiženje:

  1. Naknada za koncesiju D 256.000,00 KM

Obaveze za koncesije             P 256.000,00 KM

(Za obračun obaveze za koncesiju)

  1. Obaveze za koncesiju D 256.000,00

Transakcijski račun                 P  256.000,00

(za plaćenu obavezu za koncesiju)

Izvor: Mr.sc. Šime Guzić, Računovodstvo nematerijalne imovine, 2007.

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply