Nagrađivanje vjernosti kupaca

0

Programi lojalnosti imaju za cilj izgradnju dugoročnih poslovnih odnosa sa kupcem, kao i neke prednosti za preduzeće: konkurentnost, ponovna kupovina, prodaja većih količina robe, reputacija, marketing itd.

Nagrađivanje lojalnosti, potiče lojalno ponašanje kupaca prema određenom preduzeću u smislu dugoročne koristi, kako za kupca tako i za preduzeće

Nagrađivanje vjernosti kupaca najčešće se obavlja na sljedeći način:

  • Uz kupovinu dobara ili usluga se evidentiraju određeni bodovi kojima se ostvaruje određeni popust u budućim kupovinama;
  • Uz kupovinu dobara ili usluga se evidentiraju određeni bodovi kojima se ostvaruje pravo na besplatne proizvode u budućnosti;
  • Članovi kluba ostvaruju popuste pri svakoj kupovini u određenom procentu.

Načini nagrađivanja kupaca mogu biti direktni – npr. svako 11-o šišanje besplatno; ili indirektni – npr. iznajmi opremu za skijanje, osvoji kupon za besplatni čaj.

Računovodstveno gledajući, potrebno je utvrditi koji iznos prihoda preduzeće može priznati odmah, a koji odložiti. Naime, prilikom prodaje proizvoda ili vršenja usluge preduzeće knjiži potraživanje od kupaca, te pripadajući prihod, ali ukoliko se u tom potraživanju nalazi dio iznosa za nagrađivanje kupaca, koje će kupac u jednom trenutku moći iskoristiti, tada prihod ne može biti priznat u punom iznosu.

Računovodstveno obuhvatanje nagrađivanja lojalnosti kupaca vrši se na osnovu – MSFI – 15 – Prihodi po ugovorima s kupcima,  s tim da se mora voditi računa o poreznim efektima takvog poslovanja. PDV tretman prometa u okviru programa nagrađivanja lojalnosti kupaca je osjetljiv, zbog toga što sistem PDV-a poznaje samo popuste iskazane na fakturi i naknadni popust koji se realizuje kroz uređen postupak knjižnih odobrenja. Računovodstveno gledajući, (prema MSFI -15) dio tekućeg prihoda se odvaja i odgađa (jer se smatra naknadom za buduće nagrade) i taj dio prihoda se priznaje tek prilikom realizacije nagrade. Planirano knjiženje nagrađivanja lojalnosti kupaca se vrši na taj način da se stornira konto 601- Prihod od prodaje robe, a potražuje konto 491 – Odloženi prihod. Ukoliko bi dio predviđenog iznosa za nagrađivanje ostao neiskorišten, onda se taj dio iznosa sa konta razgraničenja prenosi na konto prihoda.

Ako želite se više informisati o ovoj temi, možete i na ovom linku:

SISTEM NAGRAĐIVANJA LOJALNOSTI KUPACA

Tekst prilagođen prema Reviconu, PS 2020.

 

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Comments are closed.