KORIŠTENJE BIZNIS KARTICE U PRIVATNE SVRHE

0
Kreditne kartice se dijele na :
– osobne (privatne)
– poslovne.
Poslovne kartice (business card ili company card) namjenjene su pravnim osobama (trgovačkim društvima i dr.), obrtnicima i slobodnim zanimanjima i oni su isključivi korisnici poslovnih kartica. Korisnik poslovne kartice (trgovačko društvo) ovlašćuje vlasnike društva (članove društva), članove uprave (direktore), managere i zaposlenike društava kojima kartičar izdaje poslovne kartice na ime i prezime. Trgovačko društvo može ovlastiti i članove nadzornog odbora, te izvršne i neizvršne direktore upravnog odbora trgovačkih društava temeljem čega im kartičar izdaje poslovnu karticu.
Poslovne kartice služe za plaćanje: avionskih, željezničkih, autobusnih i brodskih karata, računa u hotelima, restoranima, trgovinama, poslovnih ručkova, troškova smještaja, taxi usluga i svih troškova reprezentacije, računa za uredski materijal, opremu te ostalih materijalnih troškova.
Prednosti poslovnih kartica su slijedeće: smanjuju potrebu za gotovinom, nema više brige o isplati avansa  na temelju otvorenog putnog naloga, odgađa se isplata putnih troškova zaposlenika, lakše se prate troškovi poslovanja, omogućavaju priznavanje odbitka ulaznog poreza,  jednomjesečno plaćanje omogućuje odgodu plaćanja učinjenih troškova.
Osim poslovne svrhe, za koje se i izdaju poslovne kartice, u praksi se njima često plaćaju i privatni troškovi ovlaštenih korisnika poslovnih kartica.
Način iskazivanja privatnih troškova plaćenih poslovnom karticom
Ako član uprave društva, manager ili zaposlenik društva plati svoje privatne troškove poslovnom karticom ti se troškovi mogu iskazati u računovodstvu društva te utvrditi porezni status tih troškova na jedan od slijedećih načina uz dokument:
1. obustava privatnih troškova iz neto plaće (Izjava o saglasnosti od radnika)
2. pretvaranje privatnih troškova u plaću (Obračun troškova i Odluka društva)
3. odbijanje privatnih troškova od prethodno dane pozajmice društvu od strane korisnika poslovne kartice (Odluka)
4. pretvaranje privatnih troškova u kratkoročnu pozajmicu danu korisniku poslovne kartice (Ugovor o pozajmici)
5.. odbijanje privatnih troškova od zadržane dobiti društva (Odluka o isplati dobiti, Odluka/Ugovor o pozajmicii članu društva za te troškove, Ugovor o kompenzaciji)

 

1. OBUSTAVA PRIVATNIH TROŠKOVA IZ NETO PLAĆE

Ako se radi o plaćanju privatnih troškova zaposlenih članova uprave, managera i zaposlenika plaćenih poslovnom karticom društva, uz obveznu saglasnost tih zaposlenika, iznos plaćenih privatnih troškova (s uključenim PDV-om) poslodavac može odbiti od redovne mjesečne neto plaće.

 

2. PRETVARANJE PRIVATNIH TROŠKOVA U KORIST ZAPOSLENIKA 

Ako se radi o plaćanju privatnih troškova zaposlenih članova uprave, managera i zaposlenika poslovnom karticom društva ti plaćeni troškovi mogu se evidentirati kao korist korisnika poslovne kartice. U tom slučaju se maloprodajni iznos (s uključenim PDV-om) neke kupljene robe ili plaćene usluge smatra neto koristi koju poslodavac mora uvećati za doprinose , tj. preračunati na bruto plaću. Na navedenu bruto plaću plaćaju se i doprinosi na plaću – doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje. Navedeni, ne mali, nameti idu na teret poslodavca.
Ovakav način iskazivanja plaćenih privatnih troškova je najskupli i ne preporučujemo ga.

 

3. ODBIJANJE PRIVATNIH TROŠKOVA OD PRETHODNO DANE POZAJMICE DRUŠTVU OD STRANE KORISNIKA POSLOVNE KARTICE

Ovdje imamo pretpostavku da je korisnik poslovne kartice prethodno društvu odobrio pozajmicu. U tom slučaju se privatni troškovi mogu evidentirati na teret ranije dane pozajmice korisnika poslovne kartice što je u stvari povrat pozajmice.
Za pozajmice koje vlasnik društva, član nadzornog odbora, član uprave, manager ili zaposlenik daje svom  društvu ne postoji obveza ugovaranja kamata. Ako su kamate ugovorene ne postoji obveza obračuna PDV-a, osim ako davatelj pozajmice nije obveznik PDV-a, ali primitak od ugovorenih kamata predstavlja dohodak fizičke osobe koji ona mora unjeti u poreznu prijavu poreza na dohodak. Zbog navedenog, preporučamo da se u Ugovorima o pozajmici ne ugovaraju kamate (odnosno da ugovorena kamata bude 0%, a pozajmica beskamatna).

 

4. PRETVARANJE PRIVATNIH TROŠKOVA U KRATKOROČNU POZAJMICU DANU KORISNIKU POSLOVNE KARTICE

Plaćeni privatni troškovi poslovnom karticom od strane člana društva, člana nadzornog odbora, člana uprave, managera i zaposlenika mogu se pretvoriti u kratkoročnu pozajmicu od strane društva prema navedenim korisnicima poslovne kartice. U tom slučaju preporuča se sklapanje ugovora o pozajmici u pisanom obliku jer u poreznom nadzoru inspektori traže na uvid ugovore o pozajmici  na obračunatu kamatu. Ako je pozajmica dana beskamatno (0%) ili sa kamatom do 10,03% treba povećati poreznu osnovicu poreza na dobit za iznos kamate od 10,03% u poreznoj prijavi poreza na dobit jer je svaka kamata članu društva ispod 10,03% povlaštena kamata. Ovakav način iskazivanja plaćenih privatnih troškova kroz kratkoročnu pozajmicu je vrlo povoljan (posebno u poreznom smislu), a samo vraćanje ove pozajmice često se prolongira (pretvara u dugoročnu pozajmicu), reprogramira i sl., a ponekad dođe i do “zastare” potraživanja za danu pozajmicu pa se pozajmica “mora” otpisati.

 

5. ODBIJANJE PRIVATNIH TROŠKOVA OD ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA

Ovdje se radi o slučaju kada je korisnik poslovne kartice vlasnik društva koji je poslovnom karticom platio račun za svoje privatne troškove.
Predlažemo Vam da transakcije kada plaćate karticom društva privatne troškove uredite Odlukom/Ugovorom o pozajmici članu društva iz koje će proisteći potraživanje društva prema članu društva, zatim Odlukom o isplati zadržane dobiti iz prošlih godina nastaje obveza društva prema članu društva, a Ugovorom o kompenzaciji se uređuje namirenje spomenutih potraživanja i obveza. Cijela procedura je rješena obračunskim plaćanjem.
Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply