Knjižna obavijest kod povrata robe (Q&A)

0

PITANJE: Poreski obveznik se, između ostalog, bavi prometom šivaćih mašina. Prilikom prometa mašine drugom poreskom obvezniku ispostavio je poresku fakturu sa obračunatim PDV om, ali kupac je mašinu nakon 20 dana vratio. Da li preduzeće prodavac može izvršiti ispravku obračunatog i uplaćenog PDV- a?

ODGOVOR: Članom 20. stav 1. Zakona propisano je da je poreska osnovica prometa dobara i usluga
oporezivi iznos naknade koju obveznik primi ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cijenom tih  dobara ili usluga, u koju nije uključen porez na dodatu vrijednost, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
Obveznik je dužan da, shodno članu 55. stav 1. Zakona, klijentu izda fakturu ili drugi dokument koji služi
kao faktura za svaki promet dobara i usluga, izuzev za onaj promet koji je oslobođen u svrhe PDV
a u smislu članova 24. i 25. ovog zakona.

Članom 55. stav 6. Zakona propisano je da se knjižno obavještenje izdaje u sljedećim slučajevima kada:
1. se roba vraća nakon ispostavljanja fakture;
2. dobavljač dobara, odnosno davalac usluga nakon ispostavljanja fakture odobri sniženje cijene ili popust i
3. dobavljač dobara, odnosno davalac usluga primi dodatnu uplatu za isporučena dobra, odnosno
izvršene usluge nakon ispostavljanja fakture.
Članom 20. stav 11. Zakona propisano je da ako se osnovica naknadno izmijeni, zbog vraćanja dobara isporučiocu, popusta koje kupac dobije nakon primljenih dobara ili pruženih usluga, ili ako se iznos naknade ne može naplatiti nakon iscrpljivanja svih zakonskih sredstava, obveznik koji je izvršio promet dobara ili usluga može, primjenom člana 55. stav 6. ovog zakona, izvršiti ispravku iznosa PDV- a.

Obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da, u smislu člana 20. stav 12. Zakona, ispravi
iznos PDV a samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga izmijeni odbitak ulaznog PDV
a i pod uslovom da o tome pisano obavijesti isporučioca dobara i usluga.

Članom 69. stav (1) Pravilnika propisano je ako se poreska osnovica (naknada) promijeni naknadno zbog
različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate putem zakonski propisanih načina, tada lice koje je isporučilo dobro ili obavilo uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos izlaznog poreza. Isporučilac izdaje knjižnu obavijest na taj iznos licu kojem su isporučena dobra ili obavljene sluge koje na osnovu knjižne obavijesti vrši ispravku (smanjenje) odbitka ulaznog poreza. Ako je PDV obračunat i plaćen pri uvozu odbijen kao ulazni porez, a naknadno je snižen ili nadoknađen, tada uvoznik mora na osnovu rješenja Uprave za pripadni iznos is praviti odbitak ulaznog poreza. Ispravku kupac, u smislu člana 69. stav (2) Pravilnika, mora obaviti u poreskom razdoblju u kojem je promijenjena poreska osnovica. Ukoliko UIO izda rješenje, ispravka se mora izvršiti u poreskom razdoblju u kojem rješenje postaje izvršno.
U vezi sa prethodno navedenim, poreski obveznik koji je isporučio dobro (šivaću mašinu) može u sluča
jevima povrata iste ispostaviti knjižnu obavijest kojom će izvršiti ispravku obračunatog izlaznog PDV- a, pod uslovom da kupac izvrši ispravku ulaznog PDV a i da o tome pisano obavijesti isporučioca.

IZVOR: ZIPS

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply