Knjigovodstveni i poreski aspekt nabavke i upotrebe putničkog automobila u firmi

0

Mnoge firme za obavljanje svakodnevnih poslova koriste putnički automobil. S obzirom na različite osnove korišenja vozila javljaju se i brojna pitanja i nedoumice. U ovom tekstu pokušaćemo da odgovorimo na neke od njih.

Kako doći do automobila?

Pravna lica i preduzetnici putnički automobil koji će koristiti za poslovne potrebe mogu kupiti od pravnih i fizičkih lica, uzeti na lizing (finansijski ili operativni) od lizing kuće, zakupiti od pravnih ili fizičkih lica ili odobriti zaposlenom upotrebu privatnog automobila u službene svrhe. Firma može da primi automobil kao poklon, a može se urediti i da osnivači unesu automobil kao ulog u privredno društvo.

Kada se firma odluči za kupovinu, putnički automobil postaje njena imovina. U poslovnim knjigama po pravilu se bilježi kao osnovno sredstvo koje podliježe amortizaciji.

Na kraju poslovne godine, u bilansu uspjeha kao trošak će biti iskazan godišnji iznos amortizacije automobila, a za potrebe obračuna poreza na dobit biće priznat iznos amortizacije obračunat po poreskim propisima.

Dakle, svake godine, kao trošak firma će evidentirati dio vrijednosti automobila (trošak amortizacije), a ne njegovu ukupnu vrednost.

Kupovina putničkog automobila može biti oporezovana porezom na dodatu vrednost, što zavisi od toga od kog lica se nabavlja automobil.

Ukoliko se na ovaj promet obračuna PDV, većina firmi koje su obveznici PDV-a tako obračunati porez neće moći da odbije, s obzirom na to da je sva potrošnja koja nastaje u vezi sa putničkim automobilom, njegovom nabavkom, korišćenjem i održavanjem izuzeta od prava na odbitak ulaznog poreza.

Ova restrikcija ne važi za firme koje vozila koriste isključivo za obavljanje djelatnosti prometa i iznajmljivanja putničkih automobila i prevoza lica i dobara ili obuku vozača za upravljanje putničkim vozilom. Shodno tome, rent-a-car agencije, taksi i auto-škole imaju pravo na odbitak PDV iz računa koji se tiču nabavke putničkih vozila.

Troškovi goriva, rezervnih delova, održavanja i registracije vozila predstavljaju trošak firme koji se priznaje prilikom obračuna poreza na dobit/neto prihod poduzetnika.

Firma koja primi putnički automobil kao poklon, evidentiraće u svojim knjigama novo osnovno sredstvo i prihode u istoj vrednosti. Naime, prema pravilima knjigovodstva, povećanje imovine bez naknade (firma dobija vozilo a nije dužna da ga plati) ima tretman prihoda, koji se oporezuju porezom na dobit odnosno porezom na prihode od samostalne delatnosti1). Ovu činjenicu treba imati na umu prilikom planiranja poreskih obaveza.

Osnivač može odlučiti da automobil u svom vlasništu unese u firmu kao ulog. O tome donosi odluku, a ova promjena registruje se kao povećanje kapitala. Vrijednost uloga (vozila) određuju saglasno sami osnivači, odnosno osnivač, ako firma ima samo jednog vlasnika.

Firma može obezbijediti automobil i ugovaranjem lizinga sa lizing kućom. Automobil koji je u vlasništvu lizing kuće tokom trajanja lizinga daje se na korišćenje firmi koja za to plaća naknadu.

Naknada se sastoji od glavnice i kamate, a korisnik lizinga po pravilu ima pravo otkupa vozila po okončanju ugovora.

Iako na početku realizacije ugovora o finansijskom lizingu ne dolazi do prometa vozila (prenosa vlasništa nad vozilom sa lizing kuće na korisnika lizinga) lizing kuća obračunava a korisnik lizinga plaća PDV na ukupnu vrijednost vozila.

Za razliku od finansijskog lizinga, operativni lizing je sličan (običnom) zakupu. Zakupnina ima tretman poslovnog troška, a obračunati PDV mogu da koriste samo lica koja smo već pomenuli u tekstu (rent-a-car, taksi, auto-škole i firme sa sličnom delatnošću).

Zakup automobila reguliše se ugovorom o zakupu, sa fizičkim ili pravnim licem.

Na teret zakupca padaju troškovi upotrebe i tekućeg održavanja vozila (gorivo, mazivo, redovan servis, sitne popravke – zamjena ulja i filtera).

Na teret zakupodavca padaju troškovi krupnih popravki. O ovome posebno treba voditi računa kada se radi o zakupu od fizičkog lica, s obzirom na to da plaćanje krupne popravke od strane zakupca vozila može imati tretman zakupnine.

Naime, zakupac “čini” zakupodavcu time što plaća trošak koji treba da padne na teret zakupodavca, te sa aspekta poreza ovo se tretira kao naknada za zakup (pa se na isti način i oporezuje)

Firma može riješiti potrebe za vozilom i tako što će zaposlenom odobriti da svoje privatno vozilo koristi u poslovne svrhe. Vozilo može biti u vlasništvu zaposlenog ili nekog od članova njegove porodice, a poslodavac je dužan da mu isplati naknadu za korišćenje automobila.

Sa druge strane, firma može da odobri zaposlenom da automobil u vlasništvu firme koristi za privatne potrebe, takođe.

 

izvor: www.mojafirma.rs

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply