FACEBOOK I GOOGLE – “UVOZ USLUGA”

0

Novi Zakon o porezu na dobit (Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/16) donio je mnoge novine. Posebno interesantna tema je porez po odbitku.

U današnjem članku ćemo pažnju posvetiti čestom pitanju: Da li trebam obračunati porez po odbitku na Facebook i Google usluge reklame i da li trebam obračunati PDV?

Porez po odbitku obračunava se na prihod koji je ostvario nerezident obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriji Federacije. Porez po odbitku plaća se po stopi 10% a na dividende po stopi 5%.

Šta ovo znači u praksi?

Ako naprimjer koristite reklamu iz strane zemlje u BiH obveznik ste obračuna poreza po odbitku. Ako zakupljujete neki server u inostranstvu i pružate svoje usluge u inostranstvu niste obveznici ovog poreza. Suština je da se posmatra mjesto izvršenja usluge. Usluge koje se plaćaju stranim firmama a izvršavaju se u BiH podliježu obračunu i obustavi ovog poreza.

Ako plaćate avans stranoj firmi ili dobijete račun od strane firme za robu, onda sigurno nema poreza po odbitku. Roba će se cariniti prilikom uvoza i sve dadžbine će biti tada obračunate.

Tu  dolazimo do drugog bitnog momenta. Nakon što smo utvrdili da  primljena usluga podliježe porezu po odbitku, trebali bi provjeriti da li naša zemlja ima potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljom u kojoj se nalazi firma koja je primalac prihoda. Ukoliko naša zemlja ima potpisan ugovor onda nismo u obavezi da obračunamo porez po odbitku.

Ako nema Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja obveznik je dužan u roku od deset dana nakon isteka mjeseca u kojem je izvršena uplata poreza po odbitku za i u ime nerezidenta, podnijeti odgovarajuću poreznu prijavu nadležnoj organizacijskoj jedinici Porezne uprave.

Ukoliko je prihod nerezidenta oporeziv isključivo u državi rezidentnosti primatelja prihoda prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i države primatelja prihoda, obveznik je dužan do 10.-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dostaviti Poreznoj upravi Izjavu pravne osobe u svrhu oslobađanja od plaćanja poreza po odbitku na izvoru – Obrazac OP-820. Obrazac OP-820 može biti potpisan i ovjeren od strane nadležnog organa države ugovornice kojoj pripada pravo oporezivanja prihoda

Porezni obveznik koji dostavlja Obrazac OP-820, dužan je u svojoj evidenciji posjedovati i:

 • izjavu da je primatelj prihoda i krajnji korisnik prihoda i
 • potvrdu o rezidentnosti koju je izdao nadležni organ države primatelj prihoda, a koja nije starija od godinu dana.

Izjava da je primalac prihoda i krajnji korisnik prihoda podrazumijeva da se naplaćeni iznos prihoda ne prosljeđuje dalje (tj. da plaćanje ne vršimo posredniku).

Potvrdu o rezidentnosti (engl. Certificate of residence ili Certificate of Tax Residence) se dobija od Porezne uprave zemlje u kojoj se nalazi strana firma.

POTVRDE O REZIDENTNOSTI ZA GOOGLE I FACEBOOK

Facebook i Google su rezidenti Republike Irske. Njihove potvrde o rezidentnosti možete slanjem zahtjeva putem Bussines Manager-a za Facebook i AdWords/Google Apps for Work za Google.

U prilogu ovog teksta se nalaze potvrde koje smo preuzeli od kolega sa stranice Mojafirma.rs. Možete ih koristiti u tekućoj godini.

Dakle, da sumiramo, potvrdu o rezidentnosti skupa sa obrascem OP-820 predajete u nadležnu Poreznu upravu do 10-og tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

PDV I FACEBOOK/GOOGLE

S aspekta PDV-a, princip je da se strane usluge plaćaju prema sjedištu firme koja obavlja uslugu. Međutim postoje neki izuzeci.

Član 15. Zakona o PDV-u navodi:

gdje primatelj usluge obavlja djelatnost, ima stalno sjedište, ispostavu, stalnu adresu ili uobičajeno prebivalište, ako se radi o uslugama:

 • prijenosa, ustupanja, propuštanja i stavljanja nekome na raspolaganje imovinskih prava, autorskih prava, prava na patente, licencije, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine;
 • reklamiranja;
 • savjetnika, inženjera, odvjetnika, revizora, računovođa, tumača, obradbe podataka i davanja podataka;
 • d) preuzimanja obveze da se u cijelosti ili djelomično odustane od obavljanja neke djelatnosti ili korištenja nekog prava;
 • e) bankarskim, financijskim uslugama i uslugama u području osiguranja i reosiguranja, osim iznajmljivanja sefova;
 • f) stavljanja osoblja na raspolaganje;
 • g) pružanja telekomunikacijskih usluga, što znači prijenos, emitiranje ili prijam znakova, signala, teksta, slika, zvukova ili informacija putem kabelskih, optičkih ili drugih elektromagnetnih sustava, uključujući i pravo na korištenje takvoga prijenosa, emitiranja ili prijama;
 • h) iznajmljivanja pokretnih stvari, osim prijevoznih sredstava;
 • i) posredovanja prilikom pružanja usluga iz svih navednih tački

S obzirom da Facebook i Google pružaju uslugu reklamiranja u BiH potrebno je obračunati PDV na primljenu fakturu. Prvo se cijena usluge preračuna u KM na dan kada je usluga izvršena, a zatim se na tu uslugu obračuna PDV. Navedeni PDV se knjiži kao izlazni PDV, uz istovremeno knjiženje ulaznog PDV-a (s obzirom da se radi o usluzi za koju se PDV može odbiti u BiH). To se u praksi zove tzv „vozanje PDV-a“. Uprava za indirektno oporezivanje je izdala Instrukciju o postupanju pri podnošenju PDV Prijava primaoca usluga od lica koja nemaju sjedište u BiH.

Obveznik je dužan nakon zaprimanja fakture izvršiti obračun PDV-a, te osnovom takve fakture evidentirati u knjizi izlaznih faktura (KIF) samo iznos obračunatog PDV-a, s pozivom na broj fakture u poreznom periodu kada je ista zaprimljena.  Obračunati PDV unosi se u polje – obračunati PDV na isporuke (kolona 11)

Obveznik ima pravo na odbitak ulaznog poreza u poreznom periodu kada je zaprimljena faktura ako su ispunjeni uslovi kako slijedi:

 1. a) PDV se može odbiti saglasno odredbama članova iz glave X Zakona;
 2. b) Fakturu mora izdati lice koje ima sjedište ili boravište u inostranstvu;
 3. c) Porezni obveznik – primaoc usluge mora izvršiti obračun iznosa PDV-a na zaprimljenoj fakturi;
 4. d) PDV mora biti prijavljen kao sastavni dio iznosa izlaznog poreza navedenog u PDV prijavi poreznog obveznika u istom poreznom periodu kada je faktura i zaprimljena.

POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE

Obveznik u PDV prijavi za porezni period kada je zaprimljena faktura iznos obračunatog PDV-a upisuje kao sastavni dio iznosa izlaznog poreza u polju 51. U PDV prijavi za porezni period kada je zaprimljena faktura osnovica iz primljene fakture se evidentira kao sastavni dio iznosa iz polja 21, a obračunati PDV, saglasno ispunjenim uslovima članova iz glave X Zakona, kao sastavni dio iznosa iz polja 41.  U dodatku PDV prijave se također nalaze polja koja je potrebno popuniti (II-7 i III-6).

Google – potvrda o rezidentnosti – 2017

Facebook – potvrda o rezidentnosti -2017

Amela Perenda

 

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply