DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

0

Dugotrajna materijalna imovina obuhvata:

 • zemljište i šume
 • građevinske objekte
 • postrojenja, strojeve i opremu
 • alate, pogonski, uredski inventar, transportna sredstva
 • stambene zgrade i stanove
 • avanse za dugotrajnu materijalnu imovinu
 • dugotrajnu materijalnu imovinu u pripremi.

Na imovinu se odnosi standardi MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS 40 Ulaganje u nekretnine, MRS 17 Najmovi, MSFI 5 Dugotrajna imovina koja se drži za prodaju i prekinuto poslovanje; MRS 41 Biološka imovina u vezi za poljoprivrednom aktivnošću.

Uslovi za priznavanje dugotrajne imovine su:

 • preduzeće tu imovinu posjeduje i koristi se njome u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe
 • to je imovina koja se očekuje koristiti duže od jednog radzoblja
 • vjerovatno je da će buduće ekonomske koristi priticati u preduzeće
 • trošak sredstava se može pouzdano izmjeriti 

U našem računovodstvu nabavna vrijednost bi trebala biti veća od 1000 KM. Ako je vrijednost niža od 1000 KM postupa se kao sa tekućom imovinom.

Sredstva dugotrajne materijalne imovine mogu biti stečena:

 1. kupovinom
 2. izgradnjom odnosno izradom u vlastitoj izvedbi
 3. razmjenom za drugo sredstvo
 4. darivanjem.

POČETNO MJERENJE I PRIZNAVANJE se vrši po trošku nabave koji uključuje kupovnu cijenu, uvoznu carinu, poreze koji se ne mogu povratiti, diretkne troškove rada, troškove pripreme mjesta, troškove isporuke i rukovanja, troškove ugradnje, troškova za stručne savjete arhitekata i sl. Oduzimaju se trgovački popusti.

Ako se sredstvo gradi u vlastitoj izvedbi jednak je trošku proizvodne sredstava namijenjenih prodaji i utvrđuje se na isti način kao trošak zaliha. Mora se voditi računa da se isključe svi interni profiti.

PRIMJERI:

a) Stjecanje zemljišta kupovinom iz vlastitih sredstava 

Specifičnost zemljišta jeste neograničen vijek trajanja, pa zbog toga ne podliježe obračunu amortizacije. U određenim situacijama ako dođe do poboljšanja zemljišta, takve investicije se mogu priključiti vrijednosti zemljšta. Ako ta poboljšanja imaju ograničen vijek trajanja onda ih treba evidentirati na kontu Poboljšanja na zemljištu i sistemski amortizovati.

Zemljište se knjiži odvojenoo od građevinskog objekta na tom zemljištu bez obzira što mogu biti zajedno nabavljeni. Promet zemljišta je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu sa članom 25. stav 2 Zakona o PDV-u.  Nije oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnine. Obveznik poreza na promet nekretnina je kupac nekretnine, pa plaćeni porez ulazi u vrijednost zemljišta. Obračunava se na procijenjenu tržišnu vrijednost zemljišta, regulisan je kantonalnim propisima i obično je 5%.

Primjer: Preduzeće je kupilo građevinsko zemljište u vrijednosti od 200.000 KM. Izvršena je procjena zemljišta na svotu od 250.000 KM. Porez na promet nekretnina iznosi 12.500,00 KM. Primljena je faktura za čišćenje na 1000 KM + PDV (1.170 KM). Zemljište je stavljeno u upotrebu

Knjiženje:

 1. Investicije u toku – zemljište D/ Dobavljači P 200.000,00 ( za kupljeno zemljište)
 2.  Investicije u toku D / Obaveze za porez na promet P 12.500,00 (za obračunat porez na promet)
 3.  Investicije u toku D 1.000,00 KM Ulazni PDV D 170,00/ Dobavljači P 1.170,00 (za fakturu čišćenja zemljišta)
 4. Zemljište D/ Investicije u toku P 213.500,00 KM (za stavljanje u upotrebu)

b) Stjecanje građevinskih objekata kupovinom iz vlastitih sredstava 

Građevinski objekti su npr. poslovne zgrade, tvorničke zgrade, hale, radionice, zgrade hotela, motela restorana, garaže, ograde parkirališta i sl.

Početno se knjiže po trošku stjecanja (kupovna cijena/troškovi izgradnje, sve direktne troškove i nepovratne poreze). Što se tiče PDV-a u sistemu PDV-a su samo novosagrađene nekretnine tj. nekretnine koje nisu upotrebljavane za svrhu za koju su izgrađene i nisu bile predmet prijenosa prava raspolaganja. Ovako obračunat PDV se tretira kao kao ulazni PDV i ne uključuje se u vrijednost nekretnine osim ako građevinski objekat ne nabavlja poduzetnik koji nije u sistemu PDV-a.  Nekretnine koje su sagrađene prije postojanja sistema PDV-a nisu oporezive, nego se na njih plaća samo porez na promet nekretnina.

Primjer: Preduzeće je kupilo od drugog preduzeća zgradu vrijednosti 500.000 KM + PDV (85.000 KM i zemljište u vrijednosti od 60.000 KM.  Procjena poreza na promet zemljišta iznosi 3.000 KM. Zgrada je stavljena u upotrebu.

Knjiženje:

 1. D Zemljište u pripremi 60.000; D Investicije u toku Građevinski  objekti 500.000; D Ulazni porez 85.000/ P Dobavljači nekretnina 645.000
 2. Zemljište u pripremi D 3.000/  P Obaveze za porez na promet nekretnina 3.000
 3. D Poslovne zgrade 500.000 ; D Građevinsko zemljište 63.000 /P  Investicije u toku 500.000 P Zemljište u pripremi 63.000

c) Stjecanje postrojenja i opreme iz vlastitih sredstava

Postrojenje i oprema obuhvata: tehnička postrojenja, uređaji, motori, strojevi, uredska oprema, telefonske centrale, trgovinska oprema i sl. Postrojenja i oprema se evidentiraju po trošku sticanja. Ne obuhvata početne poslovne gubitke nastale prije nego što je sredstvo postiglo planirani kapacitet, ali obuhvata troškove testiranja rada prije puštanja sredstva u rad. Troškovi posuđivanja također se mogu uključiti u nabavnu vrijednost ako ispunjavaju uslove iz MRS 23. To se  uglavnom odnosi na duže vremensko razdoblje potrebno za dovođenje sredstva do namjeravanje upotrebe.

Knjiženje se vrši preko konta Investicije u toku D/ Dobavljači P. Stavljanje u upotrebu vrši se zaduživanjem određenog konta sredstva uz odobravanja Investicija u toku.

d) Kupovina dugotrajne imovine od dobavljača uz uključivanje vlastitih troškova. 

Ponekad raspolažemo sa vlastitim prijevozom, montažom i slično pa je bespotrebno angažovati dobavljače izvan preduzeća. U nabavnu vrijednost sredstva se mogu uključiti vlastiti troškovi, a PDV se ne obračunava, niti interni profiti. Dovoljno je izraditi kalkulaciju. Maksimalna visina mora biti jednaka ili manja od troškova koji bi bili plaćeni vanjskom dobavljaču.

Primjer kalkulacije vlastitih troškova prijevoza :

Elementi troškova:

 • gorivo 900,00 KM
 • bruto plata 200,00KM
 • dnevnice 110,00 KM
 • cestarina 140,00 KM
 • amortizacija 100,00 KM
 • registracija 50,00 KM

Troškovi 1500,00 KM.

Knjiženje ovih troškova se mogu vršiti:

a) priznavanjem prihoda

Investicije u toku D 1.500,00 KM /Prihodi po osnovu upotrebe vlastitih usluga  1.500,00 P

c) bez priznavanje prihoda

 • Investicije u toku D 1.500,00 KM / Obračunati kapitalizirani troškovi 1.500,00 KM
 • D Obračunati kapitalizirani troškovi D/Troškovi goriva, bruto plate, dnevnice, cestarinam amortizacija, registracija vozila D – storno

e) Izrada opreme u vlastitoj izvedbi

Na osnovu radnog naloga vrši se praćenje troškova. Iz vlastitog skladišta se mogu izuzimati gotovi proizvodi koji će se koristiti kao stalna sredstva na način da se zaduži konto Rashoda (Cijena proizvodnje proidanih proizvoda) uz odobrenje konta Gotovi proizvodi na skladištu. Istovremeno se vrši knjiženje Investicije u toku D/ Prihodi po osnovu upotrebe vlastitih proizvoda za investicije.

Alternativa bi bila zadužiti Investicije u toku D/ Gotovi proizvodi na skladištu P.

f) Izgradnja građevinskog objeta u vlastitoj izvedbi 

Troškovi izgradnje trebaju biti jednaki uskladištivm troškovima, bez uključivanja internog profita. Upravni i drugi opći troškovi se ne mogu uključiti u troškove nekretnine. Novosagrađene nekretnine su u sistemu PDV-a. Svota nabavne vrijednosti sredstva izgrađenog u vlastitoj režiji ne može biti veća od cijene kupljenog ekvivalentnog sredstva. Prekomjerni troškovi se ne mogu kapitalizirati.

Knjiženje bi mogli ići na dva načina.

a) Kapitalizacija troškova izgradnje priznavanjem prihoda kao protustavke kapitalizanim troškovima

 1.  Investicije u toku D/ Prihodi po osnovu upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za investicija
 2. Troškovi realizovanih usluga / Vrijednost uluga u toku
 3. Ostali građevinski objekti D/ Investicije u toku P

b) Kapitalizacija troškova izgradnje građevinskog objekta u vlastitoj izvedbi direktnim terećenjem troškova izgradnje na investicije u toku.

 1. Investicije u toku D/ Zalihe materijala, obaveze za neto platu, doprinose i sl. P
 2. Ostali građevinski objekti / Investicije u toku P

Izvor: Belak V., Financijsko računovodstvo; Fircon d.o.o. Mostar, 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply