Dugoročni finansijski plasmani

0

Na kontima grupe 06 – Dugoročni finansijski plasmani iskazuje se učešće u kapitalu povezanih pravnih lica, učešće u kapitalu drugih pravnih lica, dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima, dugoročni krediti dati drugim pravnim licima u zemlji, odnosno inostranstvu, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća, ostali dugoročni finansijski plasmani i ispravka vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana.

Prema odredbama MRS-ova osnovni sadržaj dugoročne finansijske imovine bio bi sljedeći:
a) ulaganja obračunata metodom udjela,
b) udjeli u zajedničkim poduhvatima (osim onih koji su obračunati alternativno po metodi udjela),
c) ulaganja koja se drže do dospijeća (ulaganja u dugoročne vrijednosne papire koji imaju ograničen vijek i koji se ne namjeravaju ili ne mogu prodati),
d) zajmovi (dugoročni),
e) potraživanja (dugoročna).

U svrhu mjerenja finansijske imovine nakon početnog priznavanja, MRS 39 (u tački 45.) klasificira finansijsku imovinu u sljedeće četiri kategorije:
a) finansijska imovina po fer vrijednosti,
b) ulaganja koja se drže do dospijeća,
c) zajmovi i potraživanja i
d) finansijska imovina raspoloživa za prodaju.

Ovome se (MRS 39 tačka 46.c.) dodaju i:
e) ulaganja u vlasničke instrumente čija cijena ne kotira na aktivnom tržištu i čija se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, te s tim povezani derivativi koji ne kotiraju i koji se mjere po trošku sticanja.

Budući da se neki važni izrazi kod nas često neoprezno prevode, ovdje je potrebno definisati i sljedeće važne pojmove:

Pridruženo društvo je subjekt, uključujući i nepovezane subjekte kao što su partnerstva (ortaštva), nad kojima ulagač ima značajan uticaj (više od 20% glasačke moći) i koji nije njegovo zavisno društvo niti njegov ulog u zajedničkom
pothvatu.
Zavisno društvo je subjekt, uključujući i nepovezana društva kao što su partnerstva (ortaštva), koje kontroliše drugi subjekt (poznat kao matica).
Kontrola postoji kad matica posjeduje više od 50% glasačke moći nekog subjekta.
• Partnerstvo ili ortaštvo je udruženje dva ili više lica u poslovne svrhe radi postizanja zajedničkog cilja.

Za računovodstveni obuhvat finansijskih ulaganja od posebne je važnosti izbor određene metode obračuna ulaganja, koji zavisi od nekoliko faktora:

  • značajnosti uticaja ulagača na glasačku moć kod primaoca ulaganja
  • vrsti ulaganja, zavisno od toga radi li se o ulaganju u druga društva ili o zajedničkom
    poduhvatu
  • mogućnosti mjerenja fer vrijednosti ulaganja
  • radi li se o konsolidovanim ili odvojenim izvještajim

Za obračun ulaganja koriste se sljedeće metode:
1) Metoda konsolidacije, koja znači da su finansijski izvještaji grupe prikazani kao da se radi o jednom subjektu.
2) Metoda udjela je računovodstvena metoda u kojoj se ulaganje početno evidentira u visini troškova ulaganja, a njegov knjigovodstveni iznos raste ili se smanjuje kako bi se priznao ulagačev udio u dobicima ili gubicima subjekta u kojeg je izvršeno ulaganje. Ulagačev udio u dobitku ili gubitku subjekta u kojeg je izvršio ulaganje priznaje se kao ulagačev prihod ili rashod. Primljene raspodjele od subjekta u kojeg je ulaganje izvršeno smanjuju knjigovodstveni iznos ulaganja.
3) Metoda fer vrijednosti znači da, u skladu sa tačkom 43. MRS-a 39, kod početnog priznavanja ulagač mjeri svoja ulaganja u vlasničke instrumente po fer vrijednosti, a nakon početnog priznavanja ulagač, takođe, ulaganja mjeri po fer vrijednosti, osim ako se radi o vlasničkim instrumentima koji ne kotiraju na aktivnom tržištu i čija se vrijednost ne može pouzdano utvrditi (oni se mjere po trošku sticanja).
4) Metoda troška ulaganja je metoda računovodstva ulaganja kod koje se početno ulaganje priznaje po trošku ulaganja. Nakon datuma sticanja ulaganja, ulagač priznaje prihod samo u mjeri u kojoj prima raspodjele akumulirane dobiti po osnovu ulaganja. Ako primljene raspodjele prekoračuju dobit koja pripada ulagaču, priznaju se kao smanjenje troška ulaganja.
5) Metoda razmjerne (proporcionalne) konsolidacije je računovodstvena metoda kojom se poduhvatnikov udio u svakom dijelu imovine, obaveza, prihoda i rashoda nekog zajednički kontrolisanog subjekta spaja, stavku po stavku, sa sličnim stavkama u finansijskim izvještajima poduhvatnika ili se iskazuju kao zasebne stavke u finansijskim izvještajima poduvatnika (MRS 31, t. 3.).

METODA FER VRIJEDNOSTI prema MRS 39 se primjenjuje kad ulagač posjeduje manje od 20% glasačke moći i nema značajan uticaj.
METODA UDJELA se primjenjuje kad ulagač posjeduje 20% ili više glasačke moći i ima značajan uticaj, ali nema kontrolu (ne prelazi 50% glasačke moći u pridruženom društvu).

Neko opće pravilo bi glasilo:

Kad ulagač izrađuje konsolidovane finansijske izvještaje:
• na obračun ulaganja u zavisna društva primjenjuje metodu konsolidacije,
• na obračun ulaganja u pridružena društva primjenjuje metodu udjela,
• na obračun ulaganja u zajednički kontrolisane subjekte primjenjuje proporcionalnu konsolidaciju ili metodu udjela.

Izvor: Primjena novog kontnog okvira, Revicon, 2011.

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply