Donacije vs sponzorstva (neprofitne institucije)

0

 

Donacija je davanje u novcu, stvarima ili uslugama, bez očekivane ili ugovorene protuusluge. Doduše, donator  može prilikom davanja donacije postaviti i određene uslove u pogledu namjene i načina „pravdanja“ utroška doniranih sredstava, ali nema nikakvih koristi za sebe.

Sponzorstvo podrazumijeva davanje sa protuuslugom u vidu reklamiranja davaoca. Predstavlja naknadu za uslugu reklamiranja sponzora, postavljanjem imena i znaka sponzora bilo na sportskom događaju na stadionu, dresovima, na stranici sportskog kluba udruženja i sl.

ASPEKT POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK

Udruženja se registruju prema Zakonu o udruženjima i fondacijama. Finansiraju se obično iz članarine, donacije i sl. Ako se bave nekim privrednim djelatnostima, dužni su registrovati zasebno pravno lice. Ako se bavi nekim srodnim privrednim djelatnostima može se obavljati posredstvom Udruženja.

Bitan aspekat jeste da li udruženje svojom djelatnošću konkuriše drugim pravnim licima.

Prema članu 4. Zakona o porezu na dobit (“Sl. novine FBiH”, broj 15/16), licima koja nisu obveznici poreza na dobit smatraju se i udruženja koja su registrovana za obavljanje neprofitne djelatnosti u FBiH i koja ostvaruju prihode po osnovu:

  • prihoda iz budžeta i javnih fondova države, Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave;
  • prihoda po osnovu sponzorstva ili donacija u novcu ili nature
  • članarin
  • naknada, kao i prihoda od prodaje ili prenosa dobara, osim dobara koja su se koristila za obavljanje djelatnosti na tržišnoj osnovi.

To, praktično, znači da prihodi koje udruženje ostvari iz prethodno nabrojanih izvora/osnova nije predmet oporezivanja porezom na dobit, međutim, bilo kakav drugi prihod koji nije ostvaren po prethodno nabrojanim osnovama podliježe plaćanju porezom na dobit.

Ako neprofitni sektor konkuriše tržišnim učesnicima smatra se da ostvaruje prihod od tržišnh aktivnosti koji je onda oporeziv porezom na dobit.  Takvim prihodima se ne smatraju prihodi od sponzorstva. Ako neprofitno udruženje sklopi ugovor o sponzorstvu bez obzira što predstavlja protučinidbu u vidu reklamiranja davaoca sredstava, tada udruženje nema nikakvih posljedica u smislu poreza na dobit.

TRETMAN KOD DAVAOCA DONACIJE ILI SPONZORSTVA

Pravni osnov donacije može  biti jednostrana odluka ovlaštene osobe privrednog društva ili druge pravne osobe, kao i vlasnika samostalne djelatnosti, a može biti ugovor između davaoca donacije i primaoca.

Rashodi koji se daju po osnovu donacija pravnim osobama koje nisu obveznici poreza na dobit prikznaju se kao porezno dopustiv rashod do visine 3% ukupnog prihoda.

Dodatno, bitno je napomenuti da ukoliko se daje donacija ili se sponzorira povezano lice, tada isti ne predstavljaju porezno dopustiv rashod, tj. takva davanja u cijelom iznosu uvećavaju osnovicu za porez na dobit u poreznom bilansu davaoca.

Za fizička lica – obrtnike, a prema propisima o porezu na dohodak u Federaciji BiH, porezno dopustiv rashod po osnovu datih donacija u sportske svrhe iznosi do 0,5% prihoda ostvarenog u dotičnoj godini (bilo da se donacija daje u robi, predmetima ili novcu). Izuzetno, donacija se priznaje u cijelosti ukoliko se daje prema odlukama nadležnih ministarstava o sprovođenju i finansiranju posebnih programa i akcija u svrhu općeg društvenog interesa, gdje bi za priznavanje rashoda u ukupnom iznosu date donacija bila ključna odluka Ministarstva.

Rashodi po osnovu sponzorstva koji proizlaze iz ugovora o sponzorstvu priznaju se kao porezno priznat rashod do visine 1% ukupnog prihoda u poreznom periodu. Iako u praksi sponzorstvo podrazumijeva protučinidbu u vidu reklame, Zakon o porezu na dobit definira sponzorstvo kao potporu za organiziranje i održavanje manifestacija i drugih sličnih događaja ili projekata koji nisu direktno povezani sa poslovanjem obveznika, sa ili bez protuusluge u vidu reklamiranja imena, djelatnosti, proizvoda i usluga sponzora. Dakle, ključno je za šta se daje novac, bez obzira na to da li postoji protučinidba u vidu reklame ili ne.

Za donaciju se može donijeti jednostrana odluka davaoca o davanju donacije, dok kod sponzorstva mora postojati ugovor.

 

PRIVREDNA DRUŠTVA                                                                                 SAMOSTALNE DJELATNOSTI 

Sponzorstva – 3% ukupnog prihoda                                                Sponzorstvo – 1% prihoda

Donacije  – 3% ukupnog prihoda                                                       Donacije – 0,5% prihoda

 

 ASPEKT PDV-A

Primaoc donacije nema nikakvih obaveza sa aspekta propisa o PDV-u.  Ukoliko se radi o sponzorstvu za primljeni iznos dužni smo izdati fakturu sa obračunatim izlanim PDV-om. Sponzor ima parvo na odbitak ulaznog poreza po toj fakturi. Udruženje bi trebalo da izda fakturu i fiskalni račun jer se desio promet. Udruženja i drugi subjekti se ne smatraju obveznicima fiskalizacije samo za naplatu članarina, dok bilo kakva druga usluga, mora se evidentirati putem fiskalnih uređaja.

b) kod davaoca donacije

Ako daje novac, nema obaveza sa aspketa pdv-a. Ako isporučuje dobra ili usluge dužan je izdati internu fakturu sa obračunatim izlaznim pdv-om, a na osnovicu koju čini nabavna vrijednost ili cijena koštanja dobra koje se daje, odnosno usluge koja se pruža bez naknade. Ta interna faktura se ne prosljeđuje primaocu donacije. Primalac nema parvo na odbitak ulaznog PDV-a.

Napomena: ako smo nabavili robu sa ciljem da je doniramo ne obračunava se izlazni pdv niti se odbija ulazni pdv.

U slučaju da se kao donacija daju usluge, npr prijevoz van teritorija BiH, mora se uzeti u obzir član 15. Zakona o PDV. Ako ima prevoz van granice onda se PDV obračunava samo na troškove koje je imao do granice BiH (trošak vozača, trošak goriva, putarine i sl.) i u povratku.

Kod sponzorstva važe ista pravila ako se daje u dobrima i uslugama.

 

                                DONACIJE FIZIČKIM OSOBAMA

Jedini porezno priznat kod pravnih lica rashod jeste kada se donacija daje fizičkom licu koje nema nikakvih drugih primanja. Kod obrtnika priznato je samo kada se daje udruženjima i drugim licima koje obavljaju djelatnost po posebnim propisima.

Bez obzira da li je davalac donacije pravno ili fizičko lice, davalac je dužan obračunati i uplatiti porez na dohodak, shodno stavu Porezne uprave po stopi 11,11% na iznos date donacije. U slučaju doniranja dobara ili usluga nema obaveza poreza na dohodak.

 

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply