BLAGAJNIČKI MAKSIMUM

0

Poslovni subjekti mogu u blagajni držati gotov novac do iznosa utvrđenog blagajničkim maksimumom.Blagajnički maksimum se koristiti za plaćanja shodno  namjenama koje su propisane Uredbom. Visinu blagajničkog maksimuma poslovni subjekti utvrđuju odlukom organa upravljanja, u skladu sa opštim aktom.

Visina blagajničkog maksimuma se utvrđuje na osnovu prosječnih dnevnih isplata iz blagajne u prethodnom mjesecu, kao i drugih uslova koji su od uticaja za potrebu držanja gotovog novca u blagajni. Iz navedenog se da zaključiti da svaki poslovni subjekt utvrđuje iznos blagajničkog maksimuma u skladu sa svojim stvarnim potrebama za gotovim novcem.

Odluku o blagajničkom maksimumu u privrednom društvu donosi uprava društva, odnosno direktor društva, na osnovu opšteg akta, odnosno statuta privrednog društva. Odluka o blagajničkom maksimumu treba biti na snazi od 26.09.2015. godine, kada je stupila na snagu i Uredba.

U blagajnički maksimum ne ulazi gotov novac podignut sa računa kod banke za namjene za koje je predviđeno plaćanje u gotovini, pod uslovom da poslovni subjekti ovaj novac isplate istog ili narednog dana od dana njegovog podizanja. Ovim je ostavljena mogućnost da poslovni subjekti mogu podizati gotovinu shodno dozvoljenim namjenama za plaćanje gotovim novcem, za plaćanja koja će izvršiti tog istog dana ili najkasnije sutradan, mimo blagajničkog maksimuma. I u svim tim situacijma ćemo imati da blagajnički maksimum koji je utvrđen odlukom, bude manji nego što je saldo blagajne, ukoliko podignuti novac za posebne najene ne bude isplaćen isti dan, već sutradan.

Poslovni subjekti mogu podizati gotov novac sa svojih računa kod ovlaštenih organizacija radi plaćanja za namjene koje su dozvoljene, kao i  održavanja blagajničkog maksimuma utvrđenog odlukom organa poslovnog subjekta.

Izvor: Ismet Kalić; Finconsult, www.poslovnikonsultant.ba

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply