Amortizacija u skladu sa Zakonom o porezu na dobit

0

Tri osnovna računovodstvena pitanja u segmentu amortizacije

 1. priznavanje sredstva,

Sredstva koja se privremeno zbog obustavljenog poslovanja ne koriste, da li se mogu isknjižiti i voditi vanbilansno do momenta ponovnog aktiviranja?

Ne mogu se preispitivati uslovi za priznavanje sredstva (par. 7), mogu se samo preispitivati mogućnosti za njihovo isknjižavanje (par. 67) …. ALI isknjižavanje je  vezano za očekivanje budućih ekonomskih koristi, a ne za stvarni priliv ekonomskih koristi.

SREDSTVO SE NE MOŽE ISKNJIŽITI PO OSNOVU ODLUKE O OBUSTAVLJANJU POSLOVANJA

 1. obračun amortizacije

paragraf 55: „Amortizacija sredstva započinje kada je ono raspoloživo za upotrebu …… Amortizacija sredstva prestaje prije datuma kad je razvrstano kao sredstvo koje se drži za prodaju (MSFI 5) …. Stoga se s amortizacijom ne prestaje kada se sredstvo prestaje koristiti i kada se povlači iz upotrebe, osim ako je sredstvo u potpunosti amortizovano … kod upotrebe funkcionalne metode amortizacije, iznos amortizacije može biti nula …..“

TRETMAN AMORTIZACIJE ĆE SE MIJENJATI SAMO AKO:

  1. MENADŽMENT ODLUČI DA IZVRŠI PRODAJU SREDSTAVA (PRIMJENA MSFI 5);
  2. MENADŽMENT DONESE ODLUKU DA SE AMORTIZACIJA OBRAČUNAVA FUNKCIONALNOM (ILI DEGRESIVNOM) METODOM.
 1. isknjižavanje

                paragraf 67: „Knjigovodstvenu vrijednost nekretnine, postrojenja i opreme treba isknjižiti:

 • u trenutku otuđivanja; ili
 • kada se od njihove upotrebe ili otuđenja ne očekuju buduće ekonomske koristi.“

ISKNJIŽAVANJE I VANBILANSNO VOĐENJE SREDSTAVA DO MOMENAT PONOVNOG POKRETANJA POSLOVANJA  NIJE U SKLADU SA MRS 16.

 

UPOTREBA SREDSTVA U OBAVLJANJU DJELATNOSTI / POSLOVANJU JE ELIMINATORAN USLOV UOPĆE ZA POREZNO PRIZNAVANJE TROŠKA AMORTIZACIJE.

 • Kada je sredstvo van upotrebe, trošak amortizacije se ne priznaje ni kao tekući rashod ni kao odložena razlika, BEZ OBZIRA NA METOD OBRAČUNA.
 • NEĆE SE MOĆI obračunata amortizacija koristiti u porezne svrhe u periodu nakon potpune amortizovanosti sredstva, jer novi Zakon i Pravilnik nisu dali tu mogućnost, za razliku od „starog” Zakona i Pravilnika o porezu na dobit..

Prema POREZNOM BILANSU

 • Na NABAVNU VRIJEDNOST
 • do iznosa koji se utvrdi primjenom PROPORCIONALNE (LINEARNE) METODE i
 • do propisanih MAKSIMALNIH POREZNO DOPUSTIVIH STOPA
 • za sredstva koja su u upotrebi i koriste se u obavljanju djelatnosti
 • Tretman amortizacije u Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit

Član 41. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit – način obračuna amortizacije:

(1) Obračunu amortizacije podliježe dugotrajna imovina koja ima ograničen vijek trajanja. Dugotrajnom imovinom smatraju se materijalna (nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva) i nematerijalna sredstva, osim goodwilla, čiji je vijek upotrebe duži od 12 mjeseci.

(3) Amortizacija se obračunava na svaku pojedinačnu dugotrajnu imovinu koju porezni obveznik ima u svom vlasništvu i upotrebljava u svom poslovanju.

(4) Jednom amortizirana dugotrajna imovina ne može se ponovo uključivati u obračun amortizacije, ni kada je ista i dalje u upotrebi, osim u slučaju naknadnih ulaganja u takvu imovinu – AKO SE VRŠI OBRAČUN AMORTIZACIJE NA JEDNOM AMORTIZOVANO SREDSTVO ONDA TAJ TROŠAK NIJE POREZNO PRIZNAT RASHOD!

(5) Ukoliko porezni obveznik izvrši poboljšanje unajmljene imovine (građevinski radovi, rekonstrukcija opreme i sl.) u svrhu obavljanja svoje djelatnost na vlastiti teret, tako nastala ulaganja mogu se amortizirati u skladu sa očekivanim vijekom korištenja te imovine. Ukoliko porezni obveznik raskine ugovorni odnos prije ugovorenog vijeka korištenja, tako nastali rashodi smatraju se porezno priznatim rashodima.

Član 42. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit – porezno priznata amortizacija

(1) Amortizacija dugotrajne imovine smatra se porezno priznatim rashodom, ukoliko se obračunava na nabavnu vrijednost proporcionalnom metodom primjenom maksimalnih godišnjih stopa amortizacije.

Obračun rashoda na ime amortizacije počinje u mjesecu u kojem je dugotrajna imovina stavljena u upotrebu – izjednačeno sa „računovodstvenim” pravilima!

(2) Izuzetno od naprijed navedenog, vrijednost dugotrajne imovine čija je pojedinačna nabavna vrijednost manja od 1.000,00 KM može u cijelosti umanjiti poreznu osnovicu u godini kada je izvršena nabavka te imovine i kada je ista stavljena u upotrebu – MOGUĆNOST PRIMJENE MRS 12 – Porez na dobit.

 • Tretman troška amortizacije na sredstvo čija je vrijednost revalorizovana
 • Član 42. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit je propisao da se trošak amortizacije smatra porezno priznatim rashodom, ukoliko se obračunava na nabavnu vrijednost proporcionalnom metodom primjenom maksimalnih godišnjih stopa amortizacije iz člana 19. stav (2) Zakona o porezu na dobit.
 • Članom 24. stav 1. Zakona o porezu na dobit propisano je da su „kapitalni dobici koji uvećavaju poreznu osnovicu u razdoblju u kojem su iskazani svi oni iznosi koji direktno uvećavaju akumuliranu ili tekuću dobit u bilansu stanja, u skladu sa računovodstvenim propisima“.
 • Član 46. stav 3. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit je regulisao da: „Bilo koji iznos kapitalnog dobitka po osnovu kojeg je već iskazan porezno nepriznati rashod koji je uvećao poreznu osnovicu u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, neće ponovo biti predmet uvećanja porezne osnovice“.

Shodno navedenom, trošak amortizacije na imovinu čija je vrijednost revalorizovana može se tretirati na dva načina:

 • Priznavanjem troška amortizacije u cjelosti (obračunatog na revalorizovanu vrijednost) u poreznom bilansu UZ ISKAZIVANJE KAPITALNOG DOBITKA u Poreznom bilansu,
 • Korigovanjem oporezive dobiti za obračunatu amortizacijue na razliku između revalizovane i nabavne vrijednosti, ali BEZ ISKAZIVANJA KAPITALOG DOBITKA u Poreznom bilansu.
 • Način – priznavanje ukupnog troška amortizacije uz iskazivanje kapitalne dobiti u Poreznom bilansu:
 1. Način – priznavanje ukupnog troška amortizacije uz iskazivanje kapitalne dobiti u Poreznom bilansu:

(4) Ukoliko porezni obveznik koristi niže stope amortizacije od stopa koje su maksimalno dopustive u kontekstu poreza na dobit, ima pravo da smanji poreznu osnovicu za razliku između pune porezno dozvoljene amortizacije koja se utvrđuje prema Zakonu i stvarne (niže) amortizacije koja je utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, prilikom utvrđivanja porezne osnovice. Prijenos privremenih razlika nije dozvoljen.

NIJE MOGUĆA PRIMJENA MRS 12 – Porez na dobit

(5) Ukoliko porezni obveznik koristi više stope amortizacije od maksimalno dozvoljenih stopa, ima obavezu da poveća poreznu osnovicu za razliku između pune porezno dozvoljene amortizacije koja se utvrđuje prema Zakonu i stvarne (više) amortizacije koja je utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, prilikom utvrđivanja porezne osnovice. Prijenos privremenih razlika je dozvoljen.

MOGUĆA PRIMJENA MRS 12 – Porez na dobit

ELIMINISANJE „PROBLEMA” VLASNIŠTVA KOD IMOVINE KOJA SE NABAVLJA NA LIZING I KOJA SE IZNAJMLJUJE

(7) Trošak amortizacije na iznajmljenu imovinu priznaje se zavisno od toga da li se takva imovina računovodstveno tretira kao sredstvo zakupodavca ili kao sredstvo zakupoprimca, u skladu sa MRS 17 – Liznig. Ukoliko bi se takva imovina iskazivala i amortizirala i kod zakupodavca i kod zakupoprimca, amortizacija se priznaje samo kod onoga koji tu imovinu i njenu amortizaciju iskazuje u skladu sa MRS 17 –

(8) Rashodi nastali na ime umanjenja vrijednosti dugotrajne imovine priznaju se porezno priznatim rashodom u onom poreznom periodu u kome je ta imovina prodata ili uništena uslijed više sile.

MOGUĆA PRIMJENA MRS 12 – Porez na dobit

Član 43. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit – ubrzana amortizacija

Porezni obveznik ima pravo na korištenje metode ubrzane amortizacije za imovinu, pri čemu se stopa porezno priznate amortizacije uvećava do 50% u odnosu na stope amortizacije koje su propisane kao maksimalno porezno dopustive, i to na sredstva koja služe za sprječavanje zagađivanja zraka, vode, zemljišta i ublažavanje buke.

 • Tretman amortizacije u Zakonu o porezu na dobit

Član 19. Zakona

(1) Kod utvrđivanja porezne osnovice priznaje se obračunata amortizacija primjenom proporcionalne metode amortizacija na dugotrajnu imovinu.

(2) Porezno priznate stope amortizacije dugotrajne imovine (maksimalne) su:

 1. a) građevinski objekti – 5%,
 2. b) ceste, komunalni objekti, željeznica – 10%,
 3. c) oprema, vozila, postrojenja – 15%,
 4. d) oprema za vodoprivredne, vodovodne i kanalizacijske

sisteme – 15%,

 1. e) hardver i softver i oprema za zaštitu okoliša – 33,3%,
 2. f) višegodišnji zasadi – 15%,
 3. g) osnovna stada – 40% i
 4. h) nematerijalna imovina – 20%.
 • Zadržana mogućnost jednokratnog otpisa (samo za porezne svrhe) tzv. sitnih stalnih sredstava čija je pojedinačna vrijednost manja od 1.000 KM.
 • Prestala je mogućnost jednokratnog otpisa hardvera i softvera.
 • Zadržana je mogućnosti ubrzane amortizacije (po stopama koje su za 50% veće od maksimalno dopustivih) za stalna sredstva koja služe za sprečavanje zagađivanja zraka, vode, zemljišta i ublažavanje buke.
 • Nema više ubrzane amortizacije za sredstva za školovanje i obuku kadrova.
 • Sredstva koja su u cijelosti amortizirana ne mogu se ponovo procjenjivati i amortizirati – to bi se tretiralo kao porezno nepriznata amortizacija.
 • Šta kada prilikom obračuna amortizacije
  ne primjenjujemo linearnu metodu?

ZAKON: Kod utvrđivanja porezne osnovice priznaje se obračunata amortizacija primjenom proporcionalne metode amortizacija na dugotrajnu imovinu.

PRAVILNIK: Amortizacija dugotrajne imovine smatra se porezno priznatim rashodom, ukoliko se obračunava na nabavnu vrijednost proporcionalnom metodom primjenom maksimalnih godišnjih stopa amortizacije.

Nije predviđena mogućnost primjene MRS 12 – Porez na dobit u slučaju primjene druge metode. Razlika između (većeg) troška amortizacije obračunatog primjenom druge metode i (nižeg) troška amortizacija preračunatog po linearnoj metodi predstavlja stalnu poreznu razliku.

 • Umanjenje vrijednosti sredstava, kada je porezno priznat rashod?

ZAKON I PRAVILNIK: Rashodi nastali na ime umanjenja vrijednosti dugotrajne imovine priznaju se porezno priznatim rashodom u onom poreznom periodu u kome je ta imovina prodate ili uništena usljed više sile.

ZAKLJUČAK: Umanjenje vrijednosti stalnih sredstava primjenom MRS 36 se tretira kao privremeno porezno nepriznat rashod za tu godinu (kada se vrši umanjenje), s tim da će taj rashod biti porezno priznat u onoj godini u kojoj dođe do prodaje ili uništenja tih stalnih sredstava.

Moguća primjena MRS 12 – Porez na dobit

 • Primjer:
 • Popisna komisija utvrdila je da je došlo do umanjenja vrijednosti imovine u iznosu od 12.000 KM.

Pretpostavimo da su ukupni prihodi na k-tu 699 iznosili 236.500 KM, a ukupni rashodi na k-tu 599 iznose 216.300 KM. Knjiženje gubitaka od umanjenja vrijednosti materijala se, s obzirom da se taj rashod smatra porezno nepriznatim u periodu kada je nastao, sve do momenta u kojem su te zalihe prodane ili otpisane ili uništene, tretiran po MRS 12 – Porez na dobit. Rashod od umanjenja vrijednosti materijala iznosi 12.000 KM i uključen je u ukupne rashode na k-tu 599. U poreznom bilansu je obračunata tekuća obaveza po osnovu poreza na dobit 3.720 KM.

 • Knjiženje:

 

 

 

R.br. Opis Konto Duguje Potražuje
1 Prenos ukupnih prihoda 699 236.500
  Prenos ukupnih prihoda 710 236.500
  Prenos ukupnih rashoda 599 216.300
  Prenos ukupnih rashoda 711 216.300
  Prenos ukupnih prihoda 710 236.500
  Prenos ukupnih rashoda 711 216.300
  Prenos poslovnog rezultata 712 20.200
  Prenos odloženog poreznog sredstva 712 1.200
  Prenos odloženog poreznog sredstva 712 1.200
  Odloženo porezno sredstvo 090 1.200
  Prenos poslovnog rezultata 712 19.000
  Prenos tekuće obaveze za porez na dobit 721 3.720
  Prenos tekuće obaveze za porez na dobit 721 3.720
  Prenos tekuće obaveze za porez na dobit 481 3.720
  Prenos poslovnog rezultata 341 15.280

 

izvor: www.feb.ba; materijal sa seminara

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply