AMORTIZACIJA IMOVINE

0

Amortizacija sredstava odražava trošenje tih sredstava tokom vijeka njihve upotrebe. Amortizacija se knjiži kao trošak a kao protustavka se knjiži umanjenje vrijednosti sredstava kroz korektivni konto Ispravka vrijednosti sredstava.

Amortizacija sredstva počinje kada je sredstvo raspoloživo za upotrebu (korištenje), tj. kada je na lokaciji predviđenoj za stavljanje u funkciju u raspoloživom vremenu po odluci menadžmenta. Amortizacija se prestaje obračunavati samo kad je sredstvo otpisano 100%. Nema zabrane da se sredstvo nastavi koristiti kad je 100% amortizovano (ali se ne smije obračunavati amortizacijski trošak). Amortizacija je povezana sa determinantom vremena. Tamo gdje se ne može utvrditi vrijeme korištenja sredstva (pouzdano), tada ne postoji mogućnost da se odredi amortizacijski trošak. Za takva sredstva kažemo da su trajnog karaktera, i njima se ne određuje amortizacija. To ne znači da se takvim sredstvima ne utvrđuje gubitak vrijednosti supstance u vremenu.

Prema MRS 16, predviđene metode obračuna amortizacije su:

Linearni metod: podrazumijeva fksne stope otpisa sredstava u predviđenom vijeku upotrebe.
Degresivni metod: podrazumijeva metoda opadajućeg troška. Kod degresivne metode najveći iznos amortizacije imamo u prvoj godini korištenja sredstva, a u zadnjoj godini ćemo imati najmanji iznos amortizacijskog troška.
Funkcionalni metod: uspostavlja odnos između osnovice za obračun amortizacije i procijenjenog kapaciteta u vijeku upotrebe sredstva.

Godišnja stopa amortizacije  = 100/ vijek upotrebe sredstva

Godišnja stopa amortizacije = Nabavna vrijednost sredstva x godišnja stopa amortizacije

Prema MRS 16 amortizacija se ne prekida kada je imovina nedovoljno iskorištena ili je povučena iz aktivne upotrebe osim ako je potpuno amortizovana.

OSNOVICA za obračun amortizacije može biti:
–         nabavna vrijednost stalnih sredstava;
–         revalorizovana vrijednost stalnih sredstava;
–         reprodukciona vrijednost stalnih sredstava

PRIMJER:
 
Vijek trajanja stalnog sredstva je 6 godina. Izračunati stopu amortizacije?

Vijek trajanja (n) = 100 / % a

Ako je stopa amortizacije 16,67%, onda vijek trajanja stalnog sredstva je:

Vijek trajanja (n) = 100 / % a = 100 / 16,67 = 5,99 cca 6,00 godina

a)metod ravnomjerne ili konstantne amortizacijeprimjer:
 
Preduzeće je nabavilo u 2016. godini novu mašinu čija je fakturna vrijednost 200 000 KM. Troškovi prevoza su 15 000 KM. Troškovi montaže su 30 000 KM. Vijek trajanja mašine je 8 godina. Izračunati:

a) nabavnu vrijednost mašine
b) godišnju stopu amortizacije
c) godišnji iznos amortizacije

b)metod ravnomjerne ili konstantne amortizacijeizrada:
 
a) nabavna vrijednost mašine:
Fakturna vrijednost mašine            = 200.000 KM
Troškovi prevoza    =   15.000 KM
Troškovi montaže    =   30.000 KM
Nabavna vrijednost                  = 245.000 KM

b) godišnja stopa amortizacije:
Stopa amortizacije (% a) = 100 / Vijek trajanja (n) =
100 / 8 = 12, 5%

c) godišnji iznos amortizacije (A):
se može izračunati po formuli:

A = Na x %a / 100  
ili
A = Na / n

c)metod ravnomjerne ili konstantne amortizacijeizrada:
 
gdje su:    Na = Nabavna vrijednost,
n = broj godina, tj. vijek trajanja stalnog
sredstva

A = Na x %a / 100 = 245 000 x 12,5 / 100 = 30.625 KM, ili
A = Na /n = 245 000 / 8 = 30 625 KM

 b)      metod progresivne amortizacije

…podrazumijeva da iznos amortizacije u periodu korišćenja stalnog sredstva progresivno raste.

Preduzeće, obično, donosi odluku da obračunava stalna sredstva po ovoj metodi kada je tek formirano ili tek nabavljeno novo stalno sredstvo.

Naime, pošto su sredstva nova, radnici nisu dovoljno upućeni u način korišćenja tih sredstava, sredstva se ne koriste punim kapacitetom iz nedovoljne razrađenosti ili neusklađenosti postojećih kapaciteta ili sredstva, nedovoljno se koriste jer preduzeće nije dovoljno osvojilo tržište, pa ih u tom periodu treba manje amortizovati.

c)      metod degresivne amortizacije

Prema ovoj metodi obračuna amortizacije, u prvim godinama korišćenja stalnog sredstva amortizacija je najveća, a svake naredne godine, njen iznos se smanjuje, tj. ima degresiju. Razlozi za ovakvo kretanje amortizacije su suprotni progresivnom kretanju amortizacije.
Pristalice ove metode smatraju da su u početku vijeka korišćenja, stalna sredstva najsposobnija, da daju najveće efekte, pa u tom periodu treba da se najviše i amortizuju. Kasnije, mašine su često na opravci i ne rade, pa treba smanjivati amortizaciju u tim periodima.

2. Funkcionalni sistem amortizacije

…za osnovu uzima učinak (obavljeni zadatak ili izvršenu funkciju) koju je ostvarilo stalno sredstvo. Primjenom funkcionalnog sistema, obračunata amortizacija se približava stvarno prenijetoj vrijednosti stalnog sredstva na nove proizvode, a to doprinosi i realnom utvrđivanju dobiti u preduzeću.

Otpisivanje se vrši srazmjerno upotrebi sredstva. Ovaj sistem se primjenjuje za stalna sredstva kod kojih je moguće utvrditi zavisnost između trošenja i intenziteta upotrebe, npr. kamioni, lokomotive, avionski motori, rudarski radovi, patenti, licence.

PRIMJER:
Nabavna vrijednost kamiona je 150.000 KM. Predviđa se prema tehničkim svojstvima da kamion može u toku vijeka trajanja od 5 godina prevesti 75 000t/km razne robe. Godišnji plan prevoza je 15.000 t/km. Izračunati amortizaciju na osnovu planiranog i ostvarenog prevoza robe  za svaku godinu:

IZRADA:
Amortizacija po 1 t/km = Nabavna  vrijednost (Na) / Broj učinaka (nq) ili
a = Na /nq

Prema tome, a 1 t/km = 150 000 / 75 000 = 2 KM

Kombinovani sistem amortizacije

…je takav sistem kod koga se pri obračunu kombinuju metode vremenske i funkcionalne amortizacije. Cilj primjene ovog sistema je da se što realnije obračuna amortizacija stalnih sredstava.

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply